Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 428 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение №3 от Протокол №24/23.11.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-28/22.08.2016 г. от Антоанета Великова Стефанова и Милена Тодорова Стефанова, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – електропровод 20 кV до ПИ 213001 в местност „Текето“, землище на с. Николово, Община Русе през следните имоти, общинска собственост: 000493 с НТП „Полски пътища“; 000605 с НТП „Други жилищни терени“ и 000749 с НТП „Залесени горски територии“.
2. Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)