Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 428 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т . 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание §37 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение Закона за регионалното развитие от 13.03.2020 г., във връзка с чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие (ред. към ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г. в сила от 26.11.2012 г.) и чл.91, ал.3 от ППЗРР (отм.), Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие (АДИОПР) на Община Русе за периода 2017-2020 г.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)