Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 429 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-70/15.12.16 от Станислав Димов Статев, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.453, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе, като с плана се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/. Новото застрояване да се разположи на минимум 3 метра от външните и на минимум 4 метра от вътрешните граници на имота;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.453, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе,в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)