Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 429 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; чл. 2, ал. 1, т. 40 и ал. 2, чл. 3 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени публична общинска собственост, елемент на одобрената с Решение № 279/11.09.2008г на ОбС-Русе Схема на обектите по чл. 56 от ЗУТ в Парка на Младежта, гр. Русе, за поставяне на:
1. Увеселителни съоръжения с площ 40,00 кв. м. и начална месечна наемна цена 578,00 лв., определена съгласно чл. 2, ал. 1, т. 40 и ал. 2, чл. 3 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
2. Увеселителни съоръжения с площ 96,00 кв. м. и начална месечна наемна цена 1168,00 лв., определена съгласно чл. 2, ал. 1, т. 40 и ал. 2, чл. 3 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе
II. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терените по т. I, да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от 5 години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)