Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 430 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Общинският съвет реши:
Община Русе, в качеството си на акционер, притежаващ повече от три месеца акции, представляващи 11.58 % от капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД, да направи искане за свикване на общото събрание на акционерите на дружеството при следния дневен ред: „1. Отмяна на решението от 04.10.2016г. на Съвета на директорите на „УМБАЛ РУСЕ” АД за предсрочно прекратяване на договор за съвместна дейност от 02.07.2012 г., сключен със „СБАЛК МЕДИКА КОР” ЕАД.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)