Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 430 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Открива процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 78 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Кръстец“ №81, в кв. Дружба II-„Селеметя“, гр. Русе, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1713.
  2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейност, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия”. 

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)