Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 431 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14., ал.7, чл. 39, ал. 4, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши: 
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 18.02.2013 год. до 03.03.2013 год. на част от терен публична общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Александровска”, от магазина на ЦБА-бивши хали до ул. „Майор Узунов”, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община – Русе, за поставяне на временни обекти общинска собственост – павилиони за мартенски базар – за продажба на мартеници, всеки с площ от 4,00кв.м. и начална наемна цена за всеки – 12,00 лв./ден без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2.; раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка 1., да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от 18.02.2013 год. до 03.03.2013 год. с лицата спечелили публичния търг.
3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Еквилибриум”, представлявано от Дейвид Бисет – ръководител проект Комплекс за социални услуги за деца и семейства за „павилион № 19”, елемент на схемата за мартенски базар. Павилионът ще се ползва на 25.02., 26.02. 2013 год. и на 01.03.2013 год. 4. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на „Дете и пространство”, представлявано от д-р Любомир Жупунов за „павилион № 19”, елемент на схемата за мартенски базар. Павилионът ще се ползва на 27.02. и 28.02 2013 год. 5. Възлага на Кмета на Община – Русе да издаде заповеди и сключи договори за наем за «павилион № 19”, елемент на схемата за мартенски базар за сроковете, посочени в т. 3. и т. 4. Решението по т.3, т.4 и т. 5 подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)