Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 431

РЕШЕНИЕ № 431
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на интереси, във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на интереси, Общинският съвет реши:

І. Променя т.1 на Решение № 418, прието с Протокол №21/18.12.2008 г., Общински съвет – Русе досежно наименаванието на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и същото придобива следната редакция: „Избира Комисия за установяване на конфликт на интереси със следния състав:
– председател:Даниела Миткова;
– членове: Ваньо Танов, Ренета Рашкова, Бедрос Пехливанян, Христо Белоев, Свилен Лазаров, Емел Видинлиева, Даяна Коева, Данко Павлов, Стефан Бучаков, Пламен Ламбев, Теодор Оджаков и Тодор Бонев.”
ІІ. Изменя Глава седма на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, както следва:
1. Досегашната ал.1 на чл.46 със съдържание „Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира и освобождава техния председател, зам.председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците”, придобива следното съдържание:
Нова редакция: „Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни комисии, временни комисии и комисии, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт. Общинският съвет избира и освобождава председателите, заместник председателите и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.”
2. Алинеи 2 и 3 на чл.46 се запазват.
3. Досегашната ал.4 на чл.46 със съдържание „Състава на постоянните и временни комисиите и техните ръководства се определя пропорционално на броя на общинските съветници във всяка от групите общински съветници” придобива следното съдържание:
Нова редакция: „Съставът и ръководствата на постоянните комисии, временните комисиите и на комисиите, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт, се определят пропорционално на броя на членовете на групите общински съветници.”
4. Досегашната ал.5 на чл.46 със съдържание „На квотен принцип, всяка група общински съветници, може да предлага, в работата на постоянните и временните комисии, да участват външни лица, като експерти или консултанти, които се утвърждават от общинския съвет, с мнозинство на повече от половината от присъстващите” придобива следното съдържание:
Нова редакция: „Всяка група общински съветници може пропорционално на броя на своите членове да предлага в работата на постоянните и временните комисии да участват външни лица като експерти или консултанти, които се утвърждават от общинския съвет с решение, взето с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници”.
5. Досегашната алинея 2 на чл.49 със съдържание „Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник” придобива следното съдържание:
Нова редакция: „Общинският съвет определя състава на постоянните и временните комисии според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.”
6. Създава се нов чл.62а със следното съдържание: „Правилата за работа на постоянните и временните комисии, регламентирани с настоящия правилник, се прилагат и по отношение на комисиите, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт, освен когато специалният закон или подзаконовият нормативен акт предвиждат друг ред за работата им.”
ІІІ. В Глава Първа „Общи положения „чл.5, ал.1- да се създаде т.24 – със следното съдържание: „Взема решение за наличието или липсата на конфликт на интереси за лица по чл.3, т.8, т.9 от ЗПРКИ.”
ІV. В чл.24, да се създаде т.8 със следното съдържание: „да подаде необходимите декларации, съгласно ЗПРКИ в установения срок.”
V. В Глава Пета „Поведение на Общинския съветник.Етични правила.Конфликт на интереси”:
Чл.28 – се запазва в настоящия вид
Чл.28. Общинският съветник по време на заседание няма право:
1. да прекъсва изказващия се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.
Чл.29. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. отнемане на думата;
4. отстраняване от заседание.
Чл.30. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл.31. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл.32. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:
1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.29, т.1 и 2 от правилника дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.
3. гласува с чуждо устройство.
Чл.33. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание
Чл.34 Дисциплинарните наказания се отразяват в протокола на съответното заседание.
Чл.35. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.33 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.
(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред Председателския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.
Чл.36 За спазване нормите на поведение на общинския съветник и етичните правила следи Комисия по етика към ОбС, която се състои от 7 члена и има следните правомощия:
1. Проучва и разследва всички оплаквания и извършва проверка на сигнали за нарушения на този правилник.
2. Жалби за предполагаеми нарушения на този правилник трябва да бъдат в писмена форма и подписани от жалбоподателя.
3. Ако комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява разследването, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.
4. Ако комисията по етика констатира нарушение, изпраща на всички общински съветници преписи от жалбата и общо становище относно това кои разпоредби са нарушени.
5. Не по-късно от 14 дни от получаване на жалбата комисията следва да проведе разследване на твърденията, които се съдържат в нея.
6. Комисията следва да предостави възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити.
7. Ако комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага на ОбС да прекрати разследването и да изпрати всички материали на компетентния орган.
8. Ако комисията установи, че е налице нарушение на този правилник, предлага ОбС да наложи на извършителя дисциплинарно наказание.
9. Ако ОбС стигне до заключение, че са налице ясни и убедителни доказателства за нарушение на този правилник, налага следните наказания:
– забележка
– предупреждение да се преустанови нарушението
– публично порицание
– решението за налагане на дисциплинарното наказание се взема на заседание на ОбС с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при явно гласуване.
Чл.37 (1) Общинският съветник не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с положението му на лице заемащо публична длъжност.
(2) Общинският съветник не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен интерес от вземането на дадено решение.
(3) Общинският съветник няма право да използва положение си на лице заемащо публична длъжност, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката,обсъждането, приемането, и гласуването на актове в частен интерес.
(4)Общинският съветник няма право да участва при подготовката,обсъждането, приемането, и гласуването на актове по разпореждане с общинско имущество, при разходване на бюджетни или извънбюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които той или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.
(5) Общинския съветник , няма право да извършва дейностите по ал. 4 и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е притежавал дялове или акции 12 месеца преди датата на избирането му или докато заема длъжността.
(6)Общинския съветник няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията му докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго.
(7) Общинския съветник няма право да извършва консултантска дейност по отношение на лица, които са заинтересовани от актовете издавани при осъществяване на правомощията му.
(8)Общинския съветник няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за рекламна дейност.