Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 432 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.1, т.1 и т.7, предложение първо от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, т.8 от Протокол № 6/24.09.2012 г. на Комисията по общинска собственост и във връзка с подадено заявление за откриване процедура за продажба на гореописания имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот №075025, местност „Новите лозя”, землище на с. Басарбово, с площ 2, 427 дка, седма категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – нива, предмет на акт №6857/21.12.2012 г. за частна общинска собственост, при граници: имот №000018 – птицеферма на Пенчо Пенчев, имот №000076- жилищна територия на с. Басарбово, имот № 075021 – нива на Бойчо Бойчев и имот №075020 – нива на Петка Антонова, с начална тръжна цена от 1850, 00 лв.(хиляда осемстотин и петдесет), без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)