Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 432 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русереши:

  1. Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г., приет с Решение №378/28.01.2021 г., с точка 2.13:

„Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка сто и осем точка три точка сто четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м., с прилежащи части: 0,319 % идеални части от общите части на сградата. Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор 63427.7.108.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка сто и осем точка три/, с предназначение: жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.108 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка сто и осем/.“

  1. Открива процедура за приватизация на „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка сто и осем точка три точка сто четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м., с прилежащи части: 0,319 % идеални части от общите части на сградата. Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор 63427.7.108.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка сто и осем точка три/, с предназначение: жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.108 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, сто и осем/.
  2. Упълномощава Кмета с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия“;

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)