Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 432

РЕШЕНИЕ № 432
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23; ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

1. Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 196/15.05.2008 год.
2. Приема промяна в Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
В чл.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 Думите „базисни наемни” се заменят с думата „начални” и след думите „период от един месец” се добавя „или един ден”.
2. В т.22, като след думата „складови” се добавя “и обслужващи”
3. Т.33, добива следната редакция:
3.1.“За поставяне на един брой автомат за топли и безалкохолни напитки, закуски, сладоледи, машини за пуканки, понички и др.с площ 1,00кв.м.
– в сгради общинска собственост ”-1,30лв./кв.м./ден
– върху терени общинска собственост ”-1,00 лв./кв.м./ден
3.2. Фирмени хладилни витрини за сладолед, щандове за царевица, ядки и др.с площ над 1,00кв.м. ”-0,50 лв./кв.м./ден
3.3. Мобилни фургони за скара, печени пилета и др. ”-0,50лв./кв.м./ден
4. В чл.10 се прави следното допълнение: След думата «обектите» се добавя «по чл.1».
5. Създават се нови точки, както следва:
5.1. /нова/ т.39. Временни обекти, общинска собственост /павилиони/, монтирани върху общински терени – площади и други места, върху които са организирани базари – 2,00лв./кв.м. /ден
5.2. /нова/ т.40. Атракциони – люлки, надуваеми батути и др. панаирни съоръжения – 0,35 лв./кв.м./ден
3. Възлага на Кмета на Община – Русе да сключи допълнителни споразумения с наемателите, съгласно промяната на Наредба №2 по т.ІІ, считано от 01.02.2009г.