Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 433 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл.6, ал.2 и 3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши: 

1. Обявява от частна в публична общинска собственост, недвижим имот, находящ се по ул. „Адмирал Рождественски“ №42 в Западна промишлена зона на град Русе, представляващ: Поземлен имот 63427.3.231 с площ 1243 кв.метра по кадастрална карта (УПИ VIII-144-Спортна зала по регулационен план), заедно с построената в него сграда 63427.3.231.1 със застроена площ 669 кв.метра, представляваща изложбено – СПОРТНА ЗАЛА, състояща се от зала за игри, зала за изложби, стая за треньори, съблекални за жени и мъже и санитарни възли.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да състави акт за публична общинска собственост и имотът по т.1 да бъде включен в списъка на имотите – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)