Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 433 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.152.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 102 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Нови Халваджи“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 5 (пет), при граници и съседни имоти: 63427.152.15, 63427.152.131, 63427.152.13, 63427.152.12. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №8792/29.01.2019 г., вписан под №200, том 2, д.в.р. 1034, н. д. 416, вх. №999 от 01.02.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 2 163,42 лева (две хиляди сто шестдесет и три лева и четиридесет и две стотинки), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)