Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 433

РЕШЕНИЕ № 433
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т. 4 от ЗОС и чл. 40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, чл. 62, ал. 2 от Закон за енергетиката, във връзка с протокол № 100 от 08.01.2009 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на трафопост от 13 кв.м. и за сервитутно право – 39 кв.м. върху общински недвижим имот, предмет на АОС № 5586 от 20.11.2008 г., вписан под № 140, т.51, н.д. 12705 от 26.11.2008 г. на Агенция по вписванията, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.5654 с площ от 88 кв.м. съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, а съгласно заповед № РД01/3542 от 17.09.2008 год. на Кмета на Община Русе за ИПР представлява УПИ ХХV-5095 – за трафопост в кв. 418, на цена от 10760 лева без включени данъци и такси;
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за учредяване възмездно право на строеж, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор.
Дължимите данъците и такси са за сметка на e.on/Bulgaria.