Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 434 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл. 44, ал. 1, т. 7, пр. І и ал. 2 от същия член на ЗМСМА; чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014 г. на част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща стаи №№ 1, 8, 9, 10, сервизно помещение и една тоалетна с обща застроена площ 109 кв.м. от V-тия етаж на административна сграда, намиращ се в гр. Русе по ул. „Фердинанд” № 3а, предмет на АОС № 6675/09.04.2012 г., на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект ВG 051РО001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор за предоставяне на частта от имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)