Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 434 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински урегулиран поземлен имот V в квартал 42 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе с площ 608 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Вихрен“ №1, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ VIII от кв. 42, улица, УПИ IV от кв. 42, УПИ VI от кв. 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9836/02.10.2020 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 3 223,00 лева (три хиляди двеста двадесет и три лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)