Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 434

РЕШЕНИЕ № 434
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 61, ал.2, т.3 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
Допълва свое решение №366, прието с протокол №19/20.11.2008 год., както следва:
Създава нова т.2 със следното съдържание:
2. Одобрява конкурсни условия за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №№5464 от 24.06.2008 год., представляващ УПИ ІV-97 пп от кв.888 в местност «Слатина», Индустриален парк Русе по регулационния план на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.97 с площ 8 278,00 кв.м.:
2.1 Участникът в публично оповестения конкурс да е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон.
2.2. Предназначение на новоизградения обект – изграждане и експлоатация на обекти с производствено и/или складово предназначение;
2.3. Цена на имота – не по ниска от началната конкурсна цена в размер на 404 880,00 лева /или левовата равностойност на 207 010,00 евро/, представляваща 25,00 евро на кв.м., без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2.4. Размер на инвестициите – равняващ се минимум на началната конкурсна цена на имота;
2.5. Срок за реализация на инвестиционното намерение – до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждането в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най-късно до 18 месеца от датата на сключване на договора;
2.6. Брой на работните места, които ще бъдат разкрити след окончателната реализация на инвестиционното намерение;
2. 7. Имотът, предмет на продажбата, да не бъде обект на разпоредителни действия, преди реализацията на инвестиционното намерение по т. 1.2.
2.8. Т.2 става нова т.3, като в края на изречението се добавя: „като се съобрази с одобрените условия”.
2.9. Т.3 от решението става нова т.4.