Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 435 Прието с Протокол № 18/31.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Приложение №1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Приложение №2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
2.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 година.
Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1

ОТЧЕТ
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Предмет на настоящият отчет е придобиването от Община Русе на имоти и вещи през 2016 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2016 г. и извършените разпоредителни действия през същия период.
През отчетния период акцент в работата е увеличаване собствеността на Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, които са свързани с инвестиционни технически проекти и са от съществено значение за развитието на общината.
За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Община Русе е придобила четири имота на стойност по данъчна оценка в размер на 3 427 387,10 лева, от които:
1.Безвъзмездно от държавата по чл. 54 от ЗДС – четири имота с обща стойност по данъчни оценки 3 327 315,90 лева, в т.ч.:
– Поземлен имот с идентификатор 63427.5.727, с площ 757 кв.м. и построената в него сграда, с адрес: гр. Русе, кв. „Родина 1, 2“, ул. „Шипка“ №45, с данъчна оценка 76 673,50 лева.
– Поземлен имот с идентификатор 63427.5.741, с площ 431 кв.м. и построената в него двуетажна сграда със застроена площ 155 кв.м. и сутерен със застроена площ 155 кв.м., ул. „Шипка“ №55, с данъчна оценка 196 054,10 лева.
Имотите са необходими за реализиране на проект „Рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ /от бул. „Цар Освободител“ до бул. „България/, гр. Русе, съгласно ПУП – ИПУР, одобрен с Решение №1317/26.02.2016 г. на Общински съвет – Русе.
– Поземлен имот с идентификатор 63427.7.771, с площ 15 895 кв.м. и построените в него 5 масивни сгради, ул. „Проф. Д. Баларев“ №2 (бивша Гимназия по зърносъхранение), с данъчна оценка 2 327 040,70 лева.
– Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, с площ 536 кв.м. и част от изградената в него триетажна масивна сграда, включваща три самостоятелни с обща площ 954,80 кв.м., ул. „Райко Даскалов“ №2/ул. „Александровска“ №61, с данъчна оценка 727 547,60 лева.
2.Чрез замяна – два имота с обща стойност по данъчна оценка в размер на 100 071,20 лева, в т.ч.:
– поземлен имот с идентификатор 63427.178.107, с площ 5813 кв.м. и застроената в него сграда с площ 41 кв.м., с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона, бул. „България“ №310, на цена в размер на 472 900,00 лева;
– поземлен имот с идентификатор 63427.178.109, с площ от 701 кв.м., с адрес гр. Русе, ИПЗ, бул. „България“ №310, на цена в размер на 28 500,00 лева.
Имотите са необходими във връзка с Подробен устройствен план /ПУП/-Подробен транспортно комуникационен план /ПКТП/, План за улична регулация /ПУР/ за пътна връзка по „Канлъ дере“, Източна промишлена зона на гр. Русе, част от проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РД001/1.4-7/001 по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, одобрен с Решение № 1505, прието с Протокол №53/17.09.2015 г. на Общински съвет – Русе.
През отчетния период общината е предприела действия за безвъзмездно придобиване на собствеността на имоти със съществено значение за развитието на региона – 3 имота, представляващи „Хиподрум“ и изградените в него сгради „Конюшни“; имот на ул. „Чинар“ №11 в кв. ДЗС; имоти и вещи, предоставени за управление на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, които са преобразувани от държавни в общински, съгласно разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование, считано от 01.08.2016 г.
През 2016 г. е продължена работата по преписки, свързани с безвъзмездното придобиване в собственост на няколко държавни имота – имот на ул. „Александровска“ №29 (Дом на учителя); имот в местността „Орта Екенлик” (бивш Автополигон); имот, представляващ Музей на транспорта; имот на ул. „Одрин“ №4 (Военен клуб).
През 2016 г. Община Русе е получила приход от подписаните с „Порт Пристис” ООД договор и допълнително споразумение за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис” в размер на 48 840,00 лева, представляващ сумата от фиксирани месечни възнаграждения за собственика Община Русе. В началото на 2016 г. е преведено и променливото възнаграждение в размер на 2 200,08 лева, което зависи от броя посещения на кораби и броя пътници. През отчетния период в общинския бюджет са постъпили суми от събираните след извършената регистрация на пристанище „Пристис” пристанищни такси в размер на 121 816,00 лева. За предходните отчетни периоди приходите от пристанищните такси са: за 2015 г. – 113 989,20 лева, за 2014 г. – 128 694,90 лева, за 2013 г. – 112 970 лв., при 93 293,97 лв. за 2012 г.
Община Русе притежава земеделски земи с обща площ 34 971,890 дка, от които 25 085,532 дка са пасища, мери – публична общинска собственост и 9 886,358 дка – обработваеми земи. Общата площ на отдадените за ползване имоти през периода от 01.01.2016 г.до 31.12.2016 г., в т.ч. по действащи договори за наем, споразумения за ползване и пасища за общо ползване е в размер на 19 791,557 дка. Включва обработваема земя с обща площ 8 384,822 дка и пасища с обща площ 11 406,735 дка.

І. ДЕЙНОСТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост.
Към 31.12.2016 г. в архива на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ се съхраняват общо 8 138 броя актове за общинска собственост, от които през 2016 г. са съставени 458 броя за застроени и незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори, при 1 081 броя за 2015 г., 252 броя за 2014 г., 267 броя за 2013 г. и 201 броя за 2012 г.
Броят на новосъставените актове не може да бъде показател за новопридобити имоти, тъй като, след влизане в сила на кадастралната карта за град Русе, за всички имоти, включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, както и за имоти, върху които се учредяват вещни права се съставят нови актове, съответстващи на кадастралната карта.

ІІ. ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем.
Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс.
В Общински съвет – Русе са внесени 33 бр. предложения за управление на общинската собственост, при 42 броя предложения за 2015 г., 37 броя за 2014 г. и 62 броя за 2013 г.
Организирани са 37 броя тръжни процедури (включващи повторни търгове) и конкурси за отдаване под наем на общински имоти (сгради и терени – общинска собственост по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията), при 28 броя за 2015 г., 24 броя за 2014 г. и 27 броя за 2013 г.
Изготвени са 37 броя заповеди на Кмета на Общината за обявяване на процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост, 291 броя за определяне спечелилите кандидати, участвали в процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост и 231 броя за осъществяване на контрол по изготвени и сключени договори за наем.
Контрол по изпълнение клаузите на сключените договори за наем и по редовността на плащанията се осъществява чрез посещения на място, изготвяне на констативни протоколи, писмени предписания към наемателите и становища.
Подготвени и подписани са 109 броя споразумения, съгласно чл. 236 от Закона за задълженията и договорите за заплащане на обезщетение, като през 2015 г. те са били 149 броя, през 2014 г. – 92 броя, а през 2013 г. – 104 броя. Подготвени и подписани са 18 броя споразумения за разсрочено плащане на задължения от наеми.
От гореизложената справка става ясно, че са изготвени, подписани и връчени общо 400 броя заповеди и споразумения по Закона за задълженията и договорите, срещу 353 броя за 2015 г., 265 броя за 2014 г. и 303 броя за 2013 г. Общо действащите договори за наем са 581 броя.
Извършени са 264 броя приемо-предавания на имоти – общинска собственост.
През отчетния период комисия, определена със заповед на Кмета на Общината изготви 1 брой предложение за приемане на решения за изменения и допълнения в Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе. На редовна сесия на Общински съвет – Русе са приети предложените изменения и допълнения в наредбите.
От проведените през 2016 г. търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за Мартенски и Коледен базари в общинския бюджет са постъпили 17 592,00 лева, за сравнение – постъпилата сума през 2015 г. е в размер на 18 270,72 лева, а през 2014 г. е в размер на 12 908,16 лв.
От 34 броя къщички, които Общината отдава под наем през 2016 г. по утвърдена от Гл. архитект на Община Русе и одобрена от Общинския съвет схема, за Мартенския базар са заети 30 броя, а за Коледния 26 броя, като са изготвени 56 броя заповеди и 56 броя договори.
След постъпило в Общината запитване от юридическо лице с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност – Сдружение „Дете и пространство” за Мартенския и Коледния базари, с решения на Общинския съвет на сдружението е предоставено безвъзмездно право на ползване на една къщичка от базарите.
По счетоводна справка приходите от наеми към 31.12.2016 г. са реализирани от отдаване под наем на сгради и терени, върху които са разположени обекти по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията, от лихви и неустойки и внесени суми, съгласно сключени договори, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе, и са общо в размер 1 574 600,72 лева, при планирани 1 681 106,00 лв. За сравнение – към 31.12.2015 г. постъпилите суми са 1 534 090,74 лева, при планирани 1 138 800,00 лева, към 31.12.2014 г. постъпилите суми са 1 465 212,30 лева, при планирани 1 138 800,00 лева, а към 31.12.2013 г. са 1 230 310,57 лева, при планирани 1 620 000,00 лева.
Въпреки прекратяването на част от договорите от страна на наемателите, следствие на ефективната дейност на отдел „Търговия и наемни отношения” при дирекция „Икономика и управление на собствеността” в организирането на следващи търгове, приходите от наеми не само запазват своя порядък, но отчитат и увеличение.
През 2016 г. са постъпили са 576 броя искания с приложени документи за търговска дейност на открито и са издадени съответните разрешения. Отразени са 3 024 броя плащания на дължимата по Наредба №16 на Общински съвет – Русе такса в издадените разрешителни и в електронния масив. За сравнение, през 2015 г. постъпилите искания и издадените разрешителни за търговска дейност на открито са 627 броя. Отразените плащания на дължимата по Наредба №16 на Общинския съвет такса в издадените разрешителни и в електронния масив са 5 447 броя. За отчетния период по счетоводна справка приходите от такси по Наредба №16 на Общинския съвет за търговия на открито, включително такси за реклама, промоция, презентация са 558 223,78 лева. За сравнение, през 2015 г. постъпилата сума от таксите е в размер на 535 929,37 лева.
Вписани са 884 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния информационен масив. През 2015 г. са вписани 803 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния информационен масив.
Съгласувани са над 91 броя преписки и проекти, постъпили от отдел „Устройствени планове и кадастър” в отдел „Търговия и наемни отношения” за извършване на търговия на открито и са изпратени над 87 броя писма до дирекция „Финансово стопански” и дирекция „Правни дейности”.
Обработени са над 500 броя искания, заявления, писма и др.
Изготвени са над 100 броя доклади, справки, анализи и др.

ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества.
Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс.
През 2016 г. са проведени 10 заседания на комисията по общинска собственост, при 8 заседания за 2015 г., 11 заседания за 2014 г., 11 заседания през 2013 г. и 9 заседания за 2012 г. От комисията са разгледани 108 преписки на граждани и организации, касаещи действия с общинска собственост, при 161 преписки за 2015 г., 162 броя преписки за 2014 г., 190 броя за 2013 г. и 183 броя през 2012 г. В Общински съвет – Русе са внесени 89 предложения, свързани с учредяване на ограничени вещни права и разпореждане с общинска собственост, като през 2015 г. са били 77 броя, през 2014 г. – 97 броя, през 2013 г. – 204 броя и през 2012 г. – 170 броя.
През 2016 г. са проведени 48 броя публични търгове за извършване на разпоредителни сделки, като през 2015 г. са проведени 81 броя търгове и 1 брой конкурс. Сключени са 12 договора за учредено право на строеж за изграждане на обществено-обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и гаражи, при 13 договора през 2015 г. и 12 договора през 2014 г. Сключени са и 22 договора за продажба на обекти и земя, при 48 договора за 2015 г., 88 договора за 2014 г., 82 договора за 2013 г. и 35 договора за 2012 г.
През 2016 г. са сключени 16 договора за учредяване право на управление и 1 договор за учредяване право на ползване, при общо 10 броя договори за 2015 г., 14 броя за 2014 г., 22 броя за 2013 г. и 16 броя за 2012 г.
Резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпилите приходи в общинския бюджет. По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 31.12.2016 г. са:
-от земя – 241,349,04 лева, при 1 173 121,46 лева за 2015 г., 460 630,65 лв. за 2014 г., 888 174 лв. за 2013 г. и 986 658 лева за 2012 г.;
-от сгради – 0,00 лева, при 10 300,00 лева за 2015 г., 0,00 лева за 2014 г., 78 305 лв. за 2013 г. и 182 146 лева за 2012 г.;
-от учредени вещни права (отстъпено право на строеж, право на прокарване и право на пристрояване и надстрояване) – 153 431,50 лева, при 101 867,70 лева за 2015 г., 103 967,00 лева за 2014 г., 87 124 лева за 2013 г. и 60 213 лева за 2012 г.
-от продажба на вещи и съоръжения – 23 606,00 лева
Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през 2016 г. са в размер на 418 386,54 лева, при 1 285 289,16 лева за 2015 г., 564 597,65 лева за 2014 г., 1 053 603 лева за 2013 г. и 1 229 017 лева за 2012 г. Планираните приходи от разпореждане с общинска собственост за 2016 г. са в размер на 1 150 000 лева.
Приходите, постъпили в общинския бюджет в резултат от ползването на земеделски земи от общинския поземлен фонд са в размер общо на 474 390,30 лева, от които от наем на обработваема земя – 398 845,39 лева, от наем на пасища, мери – 56 366,75 лева, от други наеми – 19 178,16 лева. За 2015 г. приходите от ползването на земеделски земи от общинския поземлен фонд са в размер общо на 454 885,37 лева, от които от наем на обработваема земя – 276 756,14 лева, от наем на пасища, мери – 110 014,86 лева, от други наеми – 68 114,37 лева.
Приходите от наеми на земя – полски пътища през 2016 г. са в размер на 171 017,62 лева, при приход от 207 941,68 лева през 2015 г.
По договори за управление, стопанисване и ползване на горски територии през 2016 г. са получени общо 6 413,30 лева, от които 3 850,11 лева са приходите от ТП ДЛС „Дунав“ – Русе и 2 563,19 лева – от ТП ДГС „Сеслав“, гр. Кубрат. През 2015 г. общите приходи са в размер на 59 269,53 лева, от които 29 236,97 лева са приходите от ТП ДЛС „Дунав“ – Русе и 30 032,56 лева – от ТП ДГС „Сеслав“, гр. Кубрат.

ІV. ДЕЙНОСТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА

В архива на отдел „Общинска собственост” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаването на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със справки и изготвяне на различни по съдържание удостоверения.
През 2016 г. в отдел „Общинска собственост” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 1 257 броя молби, заявления и искания на граждани и организации. Обработката на преписките е свързана с издирване, проучване на документи, фотокопия и подготовка на отговор. През 2016 г. в отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 3 673 броя молби, заявления и искания на граждани и организации.
През отчетният период няма постъпили жалби от граждани срещу действия или бездействия на служители от отдел „Общинска собственост” и отдел „Търговия и наемни отношения”.
Сравнителните данни за дейностите по разпореждане и управление на общинската собственост за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. са представени в Приложение №2 към настоящия отчет.

V. ИЗВОДИ
Анализът на дейностите по управление и разпореждане на общинската собственост води до следните констатации и изводи:
1.През 2016 г. акцент в работата е увеличаване собствеността на Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, които са свързани с инвестиционни технически проекти и са от съществено значение за развитието на общината.
2.Продължава процесът по актуване на имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
3.Продължава процесът по проучване на имоти на територията на общината и актуването им.
4.Наложена е практиката за контрол на договорите за предоставяне на право на ползване и на управление, периодични огледи и изготвяне на констативни протоколи.
5.Наложена е практиката за извършване на огледи на имотите преди предприемане на действия по разпореждане и изготвяне на констативни протоколи.
6.Независимо от броя прекратени договори за наем, следствие на по-добра събираемост и контрол, приходите от наеми и такси не само запазват своя порядък, но отчитат и увеличение.
7.В прогнозния списък за продажба на общински имоти се включва неефективната и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес за отдаване под наем и същата не носи приходи на общината.

 Приложение №2

 
№ по ред
Дейност
2012 г.
2013 г.
2014 г.
 
2015 г.
 
2016 г.
1.
Съставени актове за общинска собственост, брой
201
267
252
1 081
458
2.
Проведени търгове, в т.ч.:
70
93
103
110
83
2.1.
За отдаване под наем, брой
29
22
21
28
35
2.2.
За продажба и УП, брой
41
71
82
84
48
3.
Проведени конкурси, в т.ч.:
6
6
4
2
3.1.
За отдаване под наем, брой
5
5
3
2
3.2.
За продажба, брой
1
1
1
4.
Сключени договори, в т.ч.:
366
421
365
414
434
4.1.
За отдаване под наем на
сгради (нови и анексирани), брой
328
303
265
353
400
4.2.
За продажба, делби и продажби по ЗУТ, брой
35
82
88
48
22
4.3.
За учредено право на строеж, брой
5
36
12
13
12
5.
Такси, в т.ч.:
422 610
426 864,00
548 881,59
589 435,37
612 938,78
5.1.
За търговия на открито, реклама и промоция, лева
390 390
381 284,00
494 161,59
535 890,37
558 223,78
5.2.
За категоризиране на туристически обекти, лева
32 220
 45 580,00
54 720,00
53 545,00
54 715,00
6.
Предложения до Общинския съвет
170
204
97
124
122
6.1.
За управление, брой
30
62
37
47
33
6.2.
За разпореждане, брой
140
142
60
77
89
7.
Обработени преписки и писма на граждани, брой
3 019
4 355
3 075
5 166
4 930
8.
Приходи от наеми в лева, в т.ч.:
1 597 221
1 230 310
1 465 212,41
1 534 090,74
1 595 600,72
8.1.
От сгради
727 671
1 103 614,19
1 165 538,19
1 255 855,62
8.2.
РИЕ
371 276
8.3.
От терени – чл.56 от ЗУТ
290 713
334 432,22
347 552,55
318 745,10
8.4.
Неустойки, глоби, санкции
27 166,00
 
8.9.
Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе
21 000,00
21 000,00
9.
Приходи от продажби в лева,
в т.ч.
1 168 804
966 479,41
460 630,65
1 183 421,46
264 955,04
9.1.
Сгради
182 146
78 305,10
0,00
10 300,00
0,00
9.2.
Земя
986 658
888 174,31
460 630,65
1 173 121,46
241 349,04
9.3.
Вещи и оборудване
0,00
0,00
0,00
0,00
23 606,00
10.
Приходи от учредено право на строеж, лева
60 213
87 124,30
103 967,00
101 867,70
153 431,50
 
 
Приложение №3
 
 
Годишна програма
за управление и разпореждане
с имотите, общинска собственост
в Община  Русе
през 2017 г.
 
Приета с Решение № 435 по Протокол №  18 от 31.01.2017 г.
на Общински съвет – Русе
І. Общи положения.
            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 – 2019 година.
            Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.
            От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински  предприятия.          
            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.
ІІ. Прогнозни приходи за 2017 г.
–    от управление;
–    от разпореждане.
ІІІ. Прогнозни разходи за 2017 г.
–    за организация на дейностите по управление и разпореждане;
–     оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.
ІV. Описание на имотите за управление и разпореждане:
–    за отдаване под наем;
–    за прекратяване на съсобственост;
–    за концесия;
–    за продажба;
–    за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
–    за апортиране (непарична вноска).
V.Описание на имотите, които Община Русе има намерение да придобие в собственост  и способите за тяхното придобиване.
1.ПИ 63427.147.275 с площ 83 664 кв.м., База за селскостопанска или горска техника, гр. Русе, (бивш Автополигон) – чл. 54 ЗДС;
2.ПИ 63427.179.44, с площ 302 094 кв.м. („Хиподрум“) и изградените в него 13 броя сгради „Конюшни“, гр. Русе, местност „Орта Екенлик“ –  чл. 54 ЗДС;
3.ПИ 63427.11.151, с площ 2 851 кв. м. и построените в него 2 броя сгради, гр. Русе, кв. ДЗС – чл. 54 ЗДС;
4.ПИ 63427.318.185, с площ 20 192 кв.м. и построената в него сграда, гр. Русе, кв. ДЗС, местност „Гърков дол“ – чл. 54 ЗДС;
6.ПИ 63427.2.4221, с площ 9 049 кв.м. и построените в него сгради, гр. Русе, ул „Александровска“ №108 (Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“) – чл. 54 ЗДС.
7.ПИ 63427.12.1, ПИ 63427.12.4, ПИ 63427.12.5, ПИ 63427.12.6, ПИ 63427.12.7, ПИ 63427.12.8, ПИ 63427.12.10, ПИ 63427.12.19, ПИ 63427.12.22.1.3, ПИ 63427.12.26.19, ПИ 63427.12.26.20.1 и ПИ 63427.12.26.20.4, ведно с построените в тях сгради в кв. „Образцов чифлик“ (Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“) – чл. 54 ЗДС.
8.Сграда с идентификатор 63427.11.46.1, масивна двуетажна, със застроена площ 256 кв.м., гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“ №11 – чл. 54 ЗДС;
9.ПИ 63427.2.5757, с площ 5 218 кв.м. и построените в него сгради, гр. Русе, ул „Одрин“ №4 (Военен клуб) – чл. 54 ЗДС.
 
VІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2017 г.
Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея.
            1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия и наемни отношения”
Прогнозата се прави върху отдадени под наем нежилищни имоти общинска собственост – сгради, рекламно-информационни елементи (РИЕ), терени, дворни места,  заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:
Наименование
Прогноза за общ годишен приход,
лева
1.Наеми
1.1.Сгради, в т.ч.:
1 000 000,00
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и нестопански организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– дворни места;
– спортни игрища
1.2.Рекламно-информационни елементи (РИЕ)
250 000,00
1.3.Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията
410 000,00
Общо:
1 660 000,00
2.Такси, в т.ч.:
– за извършване на дейност на открито, върху терен общинска собственост (преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ
450 000,00
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
40 000,00
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
Общо:
490 000,00
3.Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе
„Ве Енд Ве Инвест“ ООД
12 000,00
„Елеганс 66“ ЕООД
4 000,00
„Ц Б А“ ООД
5 000,00
Общо:
21 000,00
Всичко прогнозни приходи:
2 171 100,00
 
2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост”
Наименование
Прогноза за общ годишен приход,
лева
Разпореждане, в т.ч.:
1.Продажба на земеделски земи
    10 000
2.Прекратяване на съсобственост
     20 000
3.Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
     50 000
4.Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
   900 000
5.Продажба по ЗУТ
       5 000
6.Учредяване на вещни права
     50 000
                                          Всичко прогнозни приходи за 2017 г.
          1 035 000
 
Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2017 г. е в размер на 3 206 100,00 лева.
 
VІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2017 г.
1.       Прогнозни разходи за отдел „Търговия и наемни отношения”
 
Наименование
Прогноза за общ годишен разход, лева
1.Изработване, монтаж и демонтаж на павилиони за търговска дейност
50 000,00
2.Оценки
1 000,00
3.Обяви
8 000,00
4.Изработване на категорийна символика
3 000,00
5.Материали – канцеларски консумативи
7 000,00
6.Оборудване и обзавеждане на работните места
3 000,00
7.Ремонт на работните помещения
3 000,00
Всичко прогнозни разходи за 2017 г.
75 000,00
 
            2. Прогнозни разходи за отдел „Общинска собственост”
Наименование
Прогноза за общ годишен разход, лева
1.Оценки
20 000
2.Скици
  5 000
3.Вписвания
10 000
4.Обяви
10 000
5.Канцеларски материали
10 000
6.Оборудване и обзавеждане на работните помещения
20 000
7.Обезщетения при отчуждаване
     60 000
8.Заснемане на имоти, общинска собственост
20 000
Всичко прогнозни разходи за 2017 г.
        155 000
 
 
 
Общата стойност на прогнозните разходи за 2017 г. е в размер на 230 000,00 лева.
VIII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
1. Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти общинска собственост през 2017 г.
 
Предназначение
Адрес на имота
Срок на договора
І. СГРАДИ
1.
ул.“Алеи Възраждане“ № 86 сутерен
свободен
2.
автомат  за топли напитки
ул.“Ангел Кънчев“ №1-партер
споразумение до търг
3.
снек-бар
ул.“Ангел Кънчев“ №1-партер  /ул.“Раковска“№10/
свободен
4.
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.ІІ,    пом.7
свободен
5.
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.ІІ, пом.10
свободен
6.
производство на закуски
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.ІІІ, пом.12,13,14
свободен
7.
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, полуетаж, между ет.ІІІ и ет.ІV
свободен
8.
ул. „Боримечка“ №43, ет.ІV, пом.1
свободен
9.
ул. „Боримечка“ №43, ет.ІV, пом.2
свободен
10.
ул. „Боримечка“ №43, ет.ІV, пом.4
свободен
11.
ул. „Боримечка“ №43, тавански етаж
свободен
12
ул. „Боримечка“ №43 самостоятелна едноетажна сграда в двора
свободен
13.
магазин
ул.“Борисова“№ 96
свободен
14.
търговски център
бул. „Ген. Скобелев“ подлеза – т. 406
свободен
15.
кафе-бар
бул. „Ген. Скобелев“ – подлеза
свободен
16.
художествено ателие
бул.“Ген.Скобелев“ № 4, бл. 115
споразумение до търг
17.
самостоятелен склад
ул.“Гурко“№ 16
17.07.2017 г.
18.
магазин за промишлени стоки
ул.“Доростол“№ 53, /пред църквата – т.39 от схемата по чл.56/
свободен
19.
офис
ул.“Доростол“№ 123
свободен
20.
базова станция на МОБИЛТЕЛ
ж.к.“Дружба-І“, ул.“Йосиф Цанков“
№47  (покрив)
споразумение до търг
21.
кафе-бар
ж.к.“Дружба-І“, ул.“Гоце Делчев“, бл.“Троян“№ 5
свободен
22.
спортен клуб
ж.к.“Дружба-ІІ“, ул. Кръстец“№81
свободен
23.
открит склад
ж.к.“Дружба -ІІІ“,  до бл.52
свободен
24.
худож. ателие
ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх.А, пом.3, в ляво
свободен
25.
худож. ателие
ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх.А, пом.2, в дясно
свободен
26.
худож. ателие
ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх.Б,  пом.2, в ляво
свободен
27.
производство
ж.к.“Дружба“ІІІ  до бл. 4                     /Т.632 от схемата по чл.56/
03.05.2017 г.
28.
худож. ателие
ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх.Б, пом.1, в ляво
свободен
29.
самостояте лен склад
ж.к.“Здравец“  между,                    ул.“Бели брези“ бл. 16 и бл. 17
28.11.2017 г.
30.
заведение за обществено хранене (павилион)
ж.к.“Здравец“, ул.“Захари Стоянов“ №6
свободен
31.
гаражна клетка №14 от ГСК-7
ж.к. „Здравец-север“, ГСК-7, гараж №14, под високото напрежение
3.5.2017 г.
32.
помещение за услуги
ж.к.“Здравец-изток“, ул.“Будапеща“ /пав. Кремиковци“/- т.79
свободен
33.
магазин за хран.стоки
ж.к.“Здравец-изток“,  ул.“Рига“, до бар „Чикаго“
споразумение до търг
34.
сервиз битова техника
ж.к.“Здравец-изток“, бл.“Феникс“ вх.А,ет.1
16.03.2017 г.
35.
кафе-аперитив
ж.к.“Здравец-изток“ до бл.“Мусоргски“, т.1394 от схемата по чл.56/ЗУТ
свободен
36.
самостоятелен склад
ж.к.Здравец-Изток, срещу бл.Варшава
17.07.2017 г.
37.
самостоятелен склад
жк. Здравец ул.“Околчица“ №3
свободен
38.
офис
ул. “Княжеска” №1-А
свободен
39.
кафе-бар
ул.“Котовск“№ 2 – партер
свободен
40.
офис
ул.“Котовск“№6
31.12.2016 г.
41.
тапицерски услуги
ул.“Котовск“№ 8 – част от пом.4 (бивши администр. помещения)
03.05.2017 г.
42.
самостоятелен склад
ул.“Котовск“№ 8 – част от пом.4 (бивши администр. помещения)
16.11.2017 г.
43.
ремонт на битова техника
ул.“Котовск“№8 – пом.3
03.05.2017 г.
44.
самостоятелен склад
ул.“Котовск“№8-пом.1
свободен
45.
склад
местност „Левента“- до Телев.кула
свободен
46.
ателие
бул.“Липник“№ 52 /проход/
свободен
47.
магазин
бул.“Липник“№ 56 /пред бивше кино „Здравец“
споразумение до търг
48.
магазин
ул.“Николаевска“  № 20
свободен
49.
магазин
ул.“Николаевска“ №54
свободен
50.
шивашко производство
ул.“Независимост“ №1а                         /бивши казарми/
23.07.2017 г.
51.
автомат за топли напитки
ул.“Олимпи Панов“№6
споразумение до търг
52.
ателие за худ. дейност
ул.“Панайот Хитов“ №9
свободен
53.
ул.“Петрохан“, южно от бл.84, т. 129
свободен
54.
автомат за топли напитки
ул.“Плиска“, пред магазин в                        бл. „Първа пролет“
свободен
55.
магазин
ул.“Плиска“, бл. „Първа пролет“, партер
споразумение до търг
56.
фриз.салон
ул.Плиска 91, бл.Клокотница – І
споразумение до търг
57.
склад
ул. Потсдам 1, сграда с идент. 63427.8.1152.7
свободен
58.
склад
ул. Потсдам 1, сграда с идент. 63427.8.1152.10
свободен
59.
склад
ул. Потсдам 1, сграда с идент. 63427.8.1152.12
свободен
60.
склад
ул. Потсдам 1, сграда с идент. 63427.8.1152.16
свободен
61.
помещение за услуги                   
ж.к.“Родина-1, ул.“Петрохан“№59
споразумение до търг
62.
гараж №1
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Б
споразумение до търг
63.
гараж №2
ж.к. „Родина – 3“, ул. „Згориград“ и ул. „Ибър“, бл.7, вх.Б
споразумение до търг
64.
гараж №5
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Б
споразумение до търг
65.
гараж №9
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Б
споразумение до търг
66.
гараж №12
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Б
споразумение до търг
67.
гараж №15
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Б
03.05.2017 г.
68.
гараж №16
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Б
03.05.2017 г.
69.
гараж №1
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър,  бл.7, вх. В
09.05.2017 г.
70.
гараж №2
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. В
споразумение до търг
71.
гараж №9
ж.к. „Родина-3“ , ул. „Згориград“ и   ул. „Ибър“, бл.7,вх.В
споразумение до търг
72.
гараж №13
ж.к. „Родина-3“, ул. „Згориград“ и   ул. „Ибър“, бл.7,вх.В
03.05.2017 г.
73.
гараж №15
ж.к. „Родина – 3“, ул. „Згориград“ и ул.“Ибър“ бл.7, вх. В
споразумение до търг
74.
гараж №16
ж.к.“Родина-3″, ул.“Згориград“ и ул.“Ибър“,  бл.7, вх. В
09.05.2017 г.
75.
гараж №2
ж.к.“Родина-3″, ул. „Згориград“ и ул.“Ибър“, бл.7, вх. Г
споразумение до търг
76.
гараж №8
ж.к.“Родина-3″, ул. „Згориград“ и ул. „Ибър“, бл.7, вх. Г
споразумение до търг
77.
 гараж № 13
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър,бл.7, вх.Г
споразумение до търг
78.
 гараж № 14
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Г
споразумение до търг
79.
гараж №15
ж.к.“Родина 3″, ул. „Згориград и ул.“Ибър“, бл. 7, вх. Г
споразумение до търг
80.
терен за  спортно игрище
ж.к. „Родина-1″, ул.“Сърнена гора“, до бл. „Огражден
свободен
81.
ж.к.“Родина 3″, ул. „Мала планина“№14, бл.“Елба“, вх.1, ет. 1
свободен
82.
ж.к.“Родина“, ул. „Чипровци“ №10, бл.“Брацигово“, вх. А, ет.1
свободен
83.
офис
ул.“Рила“№ 17
споразумение до търг
84.
автомат за топли напитки
пл.Свобода 6, източно крило –
 ІІ етаж
споразумение до търг
85.
производствено помещение
ул.“Тракция“ №25, бивше у-ще „Ст. Караджа“
споразумение до търг
86.
производствено помещение
ул. „Тракция“ №25
споразумение до търг
87.
магазин
бул.“Тутракан“                            /Дунав мост/, т. 1172 от схемата
споразумение до зона
88.
пункт за год. техн. прегледи
ул.Търговска №1
споразумение до търг
89.
заведение за хранене
ул.“Фердинанд“№3а-сутерен
свободен
90.
офис
ул.“Хр.Г.Данов“ №8
свободен
91.
заведение за хранене – продажба на закуски
ул.“Хр.Г.Данов“ №8
свободен
92.
ул.“Цар Асен“№18
свободен
93.
бул.“Цар Освободител“№64
свободен
94.
ателие за услуги
бул.“Цар Освободител“ №64
сграда №1
споразумение до търг
95.
 Ателие за услуги – ремонт на битова техника
бул. „Цар Освободител“ №64
01.12.2016 г.
96.
офис
ж.к.“Чародейка-Г-юг“, ул.“Тодор Икономов“№ 1, бл. 213, вх. 1, партер
31.12.2016 г.
97.
базова станция на антенна мачта
с. Николово – Кметството
етаж ІІ
31.12.2016 г. споразумение до търг
98.
кафе-бар
с. Николово – лесопарк Липник
31.12.2016 г.
99.
с. Николово, бивше училище
свободен
100.
заведение за хранене и развлечения
с. Ново село – Кметството
свободен
101.
магазин
с. Ново село, автоспирка
свободен
102.
център за обслужване на клиенти
гр. Мартен, Кметството
26.07.2017 г.
103.
паричен салон
с. Мартен, бивша сладкарница
12.12.2016 г.
104.
павилион за каса
кв. Средна кула, ул.“Й.Йовков“№12
31.07.2017 г.
105.
офис-станция           на БП
с. Тетово, Кметството – ет.1
31.12.2016 г. споразумение до търг
106.
с. Долно Абланово
свободен
107.
гр. Мартен, автоспирка център – ляво
свободен
108.
гр. Мартен, Автоспирка-център
свободен
109.
с. Просена /Клуб на пенсионера/
свободен
110.
с. Просена /Клуб на пенсионера/
свободен
111.
с. Тетово, Здравна служба
свободен
112.
с. Тетово, автоспирка
свободен
113.
с. Тетово, Адм. сграда, бл. 1, етаж 2
свободен
114.
с. Червена вода, зад Кметството (бивш лимонаден цех)
свободен
115.
аптека
с. Червена вода, Автоспирка-център
свободен
116.
с. Ястребово, автоспирка
свободен
117.
с. Ястребово, бивш клуб
свободен
118.
 млекопункт
с. Ястребово /в края на селото/
свободен
119.
млекопункт
с. Ястребово, бивш клуб /павилион/
Свободен
 
ІІ. ТЕРЕНИ
1
павилион за пр-во и продажба на пици, кафе, безалкохолни напитки
ул. „Александровска“, ул.“Гургулят“
до утвърждаване       на схема за зона „В-3“
2
павилион за цветя №1
ул.“Александровска“  с/у бивши Централни хали, з. В-2
13.11.2017г.
3
павилион за цветя № 2
ул.“Александровска“  с/у бивши Централни хали, з. В-2
13.11.2017г.
4
павилион за цветя №3
ул.“Александровска“  с/у бивши Централни хали, з. В-2
14.11.2017г.
5
павилион за цветя № 4
ул.“Александровска“  с/у бивши Централни хали, з. В-2
14.11.2017г.
6
павилион за цветя № 6
ул.“Александровска“  с/у бивши Централни хали, з. В-2
13.11.2017г.
7
павилион за закуски
ул. „Александровска“,                       ул. „Мостова“, з. В-2
19.07.2017г.
8
павилион за вестници, цигари и пром. стоки
ул. „Бозвели“, до бл. „Пушкин“, т.2548
09.05.2017 г.
9
павилион-агрегатно
ул.“Борисова“ №88
свободен
10
павилион за вестници и списания
ул. „Велико Търново“, ул. „Княжеска“, т. 2356
свободен
11
павилион за обличане на копчета
ул.“В.Търново“ – ул.“Княжеска“, т. 506
свободен
12
павилион за вестници и списания
ж.к.“Възраждане“, ул.“Доростол“, до уч-ще“Братя Миладинови“, т.22
20.07.2017г.
13
павилион за офис и магазин
 бул. „Ген. Скобелев“, с/у МГ „Баба Тонка“, т. 40
свободен
14
павилион за вестници и списания
ул. „Доростол“, м/у ОУ „Братя Миладинови“ и бл. „Твърдица“
20.07.2017г.
15
павилион за вестници, списания и пакетирани стоки
ул.“Доростол“ и ул.“Янтра“, т.1527
свободен
16
павилион за вторични суровини
ж.к. „Дружба“ 1, ул.“Студен кладенец“ №6, т.73
23.07.2017г.
17
павилион тото-пункт
ж.к.“Дружба“ 3,ул.“Даме Груев“,кв.592, до бл.6
23.04.2017 г.
18
павилион за вестници,пакетирани стоки и кафе бар
ж.к. „Дружба“3, ул. „Даме Груев“, до бл. 6
13.11.2017г.
19
павилион за вестници и списания
ж.к.“Дружба“ 3, кв. 594 пред супермаркета, т.509
свободен
20
снек-бар
ж.к. „Дружба“ 3, ул. „Даме Груев“, кв.591-А, т.63
свободен
21
павилион за каса
ж.к.“Дружба-3″, ул.“Даме Груев“, северозападно от бл. 6, т.31
24.04.2017 г.
22
павилион за търговска дейност
ж.к.“Дружба-3″, ул.“Даме Груев“, обръщало на тролеите, т.26
свободен
23
павилион за търговска дейност
ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Петрохан“ и  ул. „Захари Стоянов“, т.416
свободен
24
павилион за вторични суровини
ж.к. „Здравец“, ул. „Юндола“ №15   т.74
23.07.2017г.
25
павилион за вторични суровини
кв.“Здравец-изток“, ул.“Рига,срещу бл.“Асен“, т.1
свободен
26
павилион за промишлени стоки
ж.к.“Здравец-изток“ до бл. Чинар, супермаркет № 10, т. 589
свободен
27
павилион за пакетирани хран. стоки, промишлени стоки, кафе
ж.к.“Здравец-изток“ до супермаркет № 10, з. Е, т.288
свободен
28
заведение за хранене и развлечения
пл. „Иван Вазов“ – Американско пазарче, т.198
23.04.2017 г.
29
павилион за склад
Източна промишлена зона – парцел ІХ, т.4668
свободен
30
павилион за вестници и списания
ул.“Мария Луиза“, ул.“Давид“- срещу І-во РПУ , т.229
свободен
31
павилион за кафе-бар
ул. „Митрополит Григорий“ /ул. „Силистра“, с/у бл. „Тулча“,т. 481
свободен
32
рекламна витрина пред магазин
ул.“Николай Здравков“   № 24
23.04.2017 г.
33
павилион за вестници и списания
ул. „Петко Д. Петков“,                  ул. „Асен Златаров“, т. 638
свободен
34
павилион за вестници и списания
 ул.“П.Д. Петков“ – бул.“Цар Освободител“ – кв.252, т. 542
свободен
35
павилион за вестници и списания,цигари,          пр.стоки
ул. „Петко Д. Петков – ул.“Раковски“, з. Б, т.580
23.04.2017 г.
36
павилион за цветя №1
ул. „Петър Берон“, ул. „Св. Троица“ /пред кафе „Шенген“/
споразумение до търг
37
павилион за цветя №2
ул. „Петър Берон“, ул. „Св. Троица“ /пред кафе „Шенген“/
споразумение до търг
38
павилион за цветя №3
ул. „Петър Берон“, ул. „Св. Троица“ /пред кафе „Шенген“/
23.04.2017 г.
39
павилион за цветя №6
ул. „Петър Берон“, ул. „Св. Троица“ /пред кафе „Шенген“/
споразумение до търг
40
павилион за цветя №7
ул. „Петър Берон“, ул. „Св. Троица“ /пред кафе „Шенген“/
споразумение до търг
41
павилион за цветя №9
ул. „Петър Берон“, ул. „Св. Троица“ /пред кафе „Шенген“/
споразумение до търг
42
автодиагностичен  пункт
ул.“Свищов“, кв. 197
до реал. на ПУП
43
павилион за вестници и списания
ул. „Приста“, до бл. „Приста“, с/у СОУ „Възраждане“, т.2677
свободен
44
павилион за търговска дейност
бул. „Родина“ – до Кооперативния пазар, т.316
свободен
45
павилион-офис
ж.к. „Родина“ 2,                         ул.“Петрохан“ №1, т.320
свободен
46
кафе-бар, игра на карти, шах и табла
ж.к. „Родина“, ул.“Шипка“ №39, т. 24
свободен
47
павилион за вестници и списания
ж.к. „Родина“, ул. „Шипка“ преди  ж.п. прелеза, т.387
свободен
48
павилион за вестници и списания
пл.“Свобода“ – ул.“Райко Даскалов“до Сметната палата
24.07.2017г.
49
павилион за вестници и списания
пл. „Свобода“ с/у Централна поща,  малката градинка
23.04.2017 г.
50
павилион за вестници и списания
пл.“Свобода“ – с/у Центр.поща, ъгъла на малката градинка
23.07.2017г.
51
павилион за  кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски
пл.“Свобода – малката градинка
16.07.2017г.
52
павилион за  кафе, чай,     безалкохолни напитки,       закуски и сладолед
пл.“Свобода – малката градинка
16.07.2017г.
53
павилион за  кафе, чай,     безалкохолни напитки  и  закуски
пл.“Свобода – малката градинка
16.07.2017г.
54
павилион за печатни произведения
  с/у Театъра,ул.“Средец“ ,                            зона „Б“
24.04.2017 г.
55
павилион за цветя №3
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
споразумение до търг
56
павилион за цветя №4
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
13.11.2017г.
57
павилион за цветя №5
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
споразумение до търг
58
павилион за цветя №6
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
споразумение до търг
59
павилион за цветя №7
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
споразумение до търг
60
павилион за цветя №8
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
споразумение до търг
61
павилион за цветя №9
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
споразумение до търг
62
контейнер за склад
ул. „Цар Асен“, кв. 880
21.11.2017г.
63
павилион за вестници, списания, пак.зах.изделия и пром.стоки
ж.к.“Чародейка Г-юг“,   ул.“Т. Икономов“ срещу пазара
13.11.2017г.
64
павилион за продажба на вестници и пакетирани стоки
ж. к. „Възраждане“, бл.“Цитадела“                                       т. 5001 от общата схема 
свободен
65
павилион за вестници и списания
 
ул. „Мария Луиза“ и                         ул. „Дондуков Корсаков“-                        т.2357 от общата схема
свободен
66
павилион за плодове, зеленчуци, стоки за бита и хранит. стоки
 
ж.к. „Чародейка-Г-север”,                                    до бл. 312 –                                                 т.2384 от общата схема
свободен
67
павилион за продажба на вестници и списания
 
ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Муткурова“-                                                                   т. 50 от общата схема
свободен
68
павилион за продажба на вестници и списания
ж.к. „Възраждане“, ул.“Тулча“, кв.707
свободен
69
павилион за продажба на вестници и списания
пл. „Възрожденски“,                                           т. 2 от общата схема
свободен
70
павилион за продажба на вестници и списания
бул. „Ген.Скобелев“, ул.“Петър Берон“
свободен
71
терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания
ул. „Давид“ и ул. „Борисова“,                                т. 20 от общата схема
свободен
72
павилион за продажба на вестници и списания
ул. „Мария Луиза“, ул. „Дондуков Корсаков“
свободен
73
павилион за продажба на вестници и списания
ул. „Панайот Хитов“,                                                                                            ул. „Цариград“
свободен
74
терен за поставяне на увеселителни съоръжения
Парка на младежта
 
свободен
75
терен за поставяне на увеселителни съоръжения
Парка на младежта
 
свободен
76
павилион за продажба на вестници и списания
Пл. „Дунав“, пред бл. „Калоян“
 
свободен
77
павилион за продажба на вестници и списания
ж. к. „Родина-1“,                                                                                                                      ул. „Чипровци“                                              т. 552 от общата схема
свободен
78
на павилион за продажба на вестници и списания
ж.к.“Дружба“1, ул. „Гео Милев“,   кв. 583
свободен
79
павилион за продажба на вестници и списания
бул. „Цар Освободител“ №108,        пред бл. „Афродита“
свободен
80
магазин за пакетирани стоки
пред Централна ж. п. гара
свободен
81
павилион за продажба на пържени картофи
ул. „Плиска“, пред бл. „Домостроител“
свободен
82
павилион за продажба на вестници, списания, пакетирани стоки и кафе
ж. к. „Възраждане – юг“, ул. „Тулча“, срещу Покрития пазар, т. 1403
свободен
83
павилион за продажба на вестници и списания
ж. к. „Родина“, ул. „Чипровци“, кв. 722, т. 4475
свободен
84
павилион за ремонт на обувки
ул. „Цар Самуил“, ул. „Дондуков Корсаков“
свободен
85
павилион за продажба на вестници и списания
ул. „Църковна Независимост“ и                                                        ул. „Любен Каравелов“ –                                                        т. 51 от общата схема
свободен
ІІІ. РИЕ С ПЛОЩ НАД 3,00 КВ. М.
 
1
рекламно-информационен елемент
ул. „Независимост“ №1а – калкан за рекламна дейност
свободен
2
рекламно-информационен елемент
бул. „Скобелев“ №43, рекламни пана на част от калкана на имот – общинска собственост
свободен
3
рекламно-информационен елемент
на входа от гр.София, в разделителната тревна ивица                                                                                          (позиция №16 )
свободен
4
рекламно-информационен елемент
бул.”България”, вдясно, след ул. „Гоце Делчев“ позиция  №36)“                                                
свободен
5
рекламно-информационен елемент
  бул.“България“, в разделителната тревна ивица, срещу ТЕЦ                  (позиция № 46 )
свободен
6
рекламно-информационен елемент
бул.“България“, в разделителната тревна ивица   (позиция №49)                                                              
свободен
8
рекламно-информационен елемент
вляво по пътя за гр. Силистра, след Дунав мост (позиция  №72)
свободен
9
рекламно-информационен елемент
бул.”България”, вдясно, след Дунав мост  – посока гр. София                                             (позиция  №77) 
свободен
10
рекламно-информационен елемент
бул.“България“, вдясно посока София (КАТ)  (позиция № 78 )                                             
свободен
11
рекламно-информационен елемент
бул.”Васил Левски”, преди бул. „Христо Ботев“ (позиция  №117А)                                                                       
свободен
12
рекламно-информационен елемент
бул. „Цар Освободител“ – посока автогара – юг, с/у Симовата мелница  (позиция №143)                                               
свободен
13
рекламно-информационен елемент
бул.“Бозвели“, вдясно, посока бул.“Ц.Освободител“                                                            (позиция №145-А)
свободен
14
рекламно-информационен елемент
затревен остров – Кръгово движение, бул. „Ц.Освободител“, бул. „Скобелев“  (позиция №154)                                                
свободен
15
рекламно-информационен елемент
бул.“Цар Освободител“ до спирка, след кръстовището с бул „Липник“, в посока халите                                                   (позиция №158)
свободен
16
рекламно-информационен елемент
в тревната площ между оградата на северния тротоар и асфалтовата алея, южно от училище „Отец Паисий”, 70 м западно от паметника на Отец Паисий                                                          (позиция  №161Г)
свободен
17
рекламно-информационен елемент
бул. „Цар Фердинанд“, в разделителната ивица,, зад паметника „Стефан Караджа“, посока „Рига“ (позиция №162)
свободен
18
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“ 74, в разделителната ивица, вляво по посока център(позиция  №165)                                                  
свободен
19
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център(позиция  №166)                                           
свободен
20
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“, вдясно, посока център(позиция  №169)                                                  
свободен
21
рекламно-информационен елемент
бул. “Ген. Скобелев”, вдясно, посока център (позиция  №181)                                                          
свободен
22
рекламно-информационен елемент
бул.“Скобелев“ -южно от у-ще „Ив. Вазов“  (позиция №182)                                                                 
свободен
23
рекламно-информационен елемент
бул. “Липник”, в тревната площ срещу търговски комплекс „Изток”  (позиция №189-А)                                              
свободен
24
рекламно-информационен елемент
бул.“Липник“ посока КАТ – център вдясно, преди  бензиностанция „Гея“                                              (позиция №197-А)        
свободен
25
рекламно-информационен елемент
бул. “Трети март“, затревен остров срещу „Млекозавод“            (позиция №216)  
свободен
26
рекламно-информационен елемент
ул. „Александровска“, зона Б-2, срещу Халите (позиция №217)
свободен
27
рекламно-информационен елемент
бул. „Липник“, в посока Дунав мост (позиция №195-В)
31.12.2016 г.
28
рекламно-информационен елемент
вход от гр. София, в разделителната ивица  (позиция №17)
08.11.2017 г.
29
рекламно-информационен елемент
бул. „Ген. Скобелев“, посока център, срещу Математическа гимназия „Баба Тонка“ (позиция №180)
08.11.2017 г.
30
рекламно-информационен елемент
ул. „Никола Петков“, срещу Млечна кухня (позиция №203)
08.11.2017 г.
ІV. ДВОРНИ МЕСТА
1
дворно място
гр. Русе, ул. “Д. Басарбовски” №47
свободно
2
дворно място
км. Басарбово УПИ-Х, кв.46
свободно
3
дворно място
км. Червена вода, ул. „Ангел Кънчев“№24
свободно
4
дворно място
гр. Русе, бул. България 109, ПИ 268
2.8.2017
5
дворно място
гр. Русе, ж.к Дружба-3, УПИ -III, кв. 893, идент. 63427.4.2931
14.11.2017
6
дворно място
с. Червена вода УПИ- II, кв. 58
13.11.2017
7
дворно място
кв.Ср.кула,ул.Дъбрава 2а
свободно
8
дворно място
местн. ОртаЕкенлик, ул. Кариерата
свободно
9
дворно място
ж.к.“Здравец-изток“,    бул.“България“ №109
свободно
10
дворно място
км. Сандрово, УПИ -VІІІ-6, кв.60
свободно
11
дворно място
гр. Русе, бул. Родина  2, ПИ 3261
свободно
V. ЛЕКАРСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
1
стоматологичен кабинет
гр. Русе, ул. „Александровска“ № 93, ет.2, /админ.част- Хали/
свободен
2
лекарски кабинет
гр. Мартен, Здравна служба
допълнително споразумение до 28.02.2017 г.
3
лекарски кабинет
гр. Мартен, Здравна служба
допълнително споразумение до 31.12.2016 г.
4
стоматологичен кабинет
с. Басарбово, Здравна служба
23.11.2017 г.
5
стоматологичен кабинет
с. Басарбово, Здравна служба
02.05.2017 г.
6
лекарски кабинет
с. Бъзън, Здравната служба
31.12.2016 г.
7
лекарски кабинет
с. Долно Абланово, бивша                        Здравна служба
31.12.2016 г.
8
лекарски кабинет
Здравни служби,  с. Ново село и                       с. Хотанца
31.12.2016 г.
9
лекарски кабинет
с. Просена, Здравна служба
31.12.2016 г.
10
стоматологичен кабинет
с. Просена, Здравна служба
свободен
11
лекарски кабинет
с. Тетово, Здравна служба
31.12.2016 г.
12
стоматологичен кабинет
с. Червена вода, Здравна служба
3.5.2017 г.
 
2.Прогнозен списък за продажба на имоти, общинска собственост през 2017 г.

по
ред
АОС
Наименование
на общинския имот
Разпореждане
Приходи,
 лева
1
7223/2014 г.
ПИ 63427.10.1756, с площ 607 кв.м.,
гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“
Продажба
7 120,00
2
7662/2015 г.
 
ПИ 63427.258.83 с площ 6 461 кв. м.,
гр. Русе, кв. „Средна кула“
Продажба
189 549,00
3
7633/2015 г.
ПИ 63427.10.1799, с площ 388 кв.м., гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Дъбрава“ №2.
Продажба
14 375,00
4
8094/2016 г.
ПИ 63427.8.1337 (УПИ III-863), с площ  8 114 кв.м., гр. Русе, ИПЗ
Продажба
308 000,00
5
6355/2010 г.
УПИ VIII-103 в кв. 52 по плана с. Бъзън, с площ 1 120 кв.м.
Продажба
3 360,00
6
5542/2008 г.
ПИ 63427.333.122 (УПИ XIII-106 от кв.888), с площ 21 646 кв.м., гр. Русе, Индустриален парк
Продажба
846 718,00
7
8135/2016 г.
ПИ 63427.8.232, с площ от 4 277 кв.м. в гр. Русе, ИПЗ, ул. „Иван Ведър“  № 5
Продажба
165 200,00
8
7339/2014 г.
ПИ 63427.5.581, с площ от 158 кв.м. в гр. Русе, ул. „Сърнена гора“  № 30
Продажба
20 540,00
9
7605/2015 г.
УПИ IV-519, кв. 32 , с площ от 1057 кв.м. в с. Семерджиево, Община Русе
Продажба
6 183,00
10
7603/2015 г.
ПИ №63427.2.1734, ул. „Петър Берон“ 13, гр. Русе, ОПС за гараж с площ 13,50 кв.м. 
Учредяване на ОПС
3 370,00
11
Без АОС
ПИ 63427.7.699, гр. Русе, северно от бл. „Шар планина“, ОПС за гараж с площ 17,60 кв.м.
Учредяване
на ОПС
1 170,00
12
7060/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.169.551, с площ 2152 кв.м., гр. Русе, м. „Гълъбец”
Продажба
6 600,00
13
7145/2014 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.146.129, с площ 428 кв.м., гр. Русе, м. „Хаджигенова чешма”
Продажба
4 500,00
14
6825/2012 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.157.833, с площ 874 кв.м., гр. Русе, м. „Папаз дере”
Продажба
7 500,00
15
Без АОС
Придаваеми места по улична регулация с площ от 19 кв.м. и 6 кв.м. към УПИ IX-67 в кв. 24 по регулационния план на с. Просена
Продажба
100,00
16
Без АОС
Придаваемо място по улична регулация с площ от 215 кв.м. към УПИ IV-262 в кв. 599.1 по плана на гр. Русе
Продажба
5 600,00
17
Без АОС
Придаваемо място по улична регулация с площ от 216,58 кв.м. към ПИ 299 в кв. 124 по плана на село Николово
Продажба
2 600,00
18
Без АОС
Придаваемо място по улична регулация с площ от 218,51 кв.м. към УПИ II-12 в кв. 13 по плана на с. Бъзън
Продажба
660,00
19
Без АОС
Придаваемо място по улична регулация с площ от 4,28 кв.м. към ПИ 903 в кв. 97 по плана на село Николово
Продажба
52,00
20
Без АОС
Придаваеми места по улична регулация с площи от 3,36 кв.м. и 17,85 след ИПР на УПИ VI-210 в кв. 11 по плана на село Николово
Продажба
260,00
21
Без АОС
Придаваемо място по улична регулация с площ от 17 кв.м. към ПИ 63427.2.5802 в кв. 12 по плана на град Русе
Продажба
6 530,00
22
Без АОС
Придаваемо място по улична регулация с площ от 24 кв.м. към ПИ 63427.10.1902 в кв. 154 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе
Продажба
300,00
23
Без АОС
Придаваемо място по улична регулация с площ от 130 кв.м. към ПИ 116 в кв. 968 по плана на град Русе
Продажба
2 500,00
24
Без АОС
Придаваемо място по улична регулация с площ от 10,70 кв.м. към ПИ 251 по плана на кв. „Долапите“, град Русе
Продажба
110,00
25
8090/2016 г
ПИ №503.2329, с площ 478 кв.м., местност „Дрибак 1,2“ с. Николово
Продажба
2 300,00
26
8089/2016 г.
ПИ №503.140, с площ 517 кв.м., местност „Дрибак 6“, с. Николово
Продажба
2 480,00
27
8088/2016 г.
ПИ №503.143, с площ 842 кв.м., местност „Дрибак 6“, с. Николово
Продажба
3 720,00
28
В процес на съставяне на АОС
ПИ №503.2280, с площ 440 кв.м., местност „Дрибак 1,2“, с Николово
Продажба
2 300,0
 
29
В процес на съставяне на АОС
ПИ №503.2283, с площ 504 кв.м., местност „Дрибак 1,2“, с. Николово
Продажба
2 000,00
30
6934/2013 г.
ПИ №503.2148, с площ 1196 кв.м., местност „Дрибак 1,2“, с. Николово
Продажба
4 800,00
31
4968/2007 г.
УПИ ІІ-1692, кв. 106, с площ 565 кв.м., с. Николово
Продажба
8 000,00
32
4970/2007 г.
УПИ ІV-1716, кв.106, с площ 645 кв.м., с.Николово
Продажба
9 000,00
33
4971/2007 г.
УПИ V-1717, кв. 106, с площ 673 кв.н., с.Николово
Продажба
10 000,00
34
4972/2007 г.
УПИ VІ-1718, кв.106, с площ 717 кв.м., с.Николово
Продажба
10 000,00
35
4973/2007 г.
УПИ VІІІ-1719, кв.106,с площ 768 кв.м., с.Николово
Продажба
11 000,00
36
4974/2007 г.
УПИ VІІІ-1720, кв.106,с площ 820 кв.м.,  с.Николово
Продажба
12 000,00
37
7363/2014 г.
УПИ ІІ-1720, кв. 120, гр. Мартен, ОПС с РЗП 54 кв.м.,
Учредяване на ОПС
1 558,90
38
4161/2004 г.
УПИ IV-общ., кв.107, гр. Мартен, ОПС с РЗП 114,65 кв.м.
Учредяване на ОПС
700,00
39
В процес на съставяне на АОС
УПИ-I в кв.68-а ,с площ 880,00 кв.м. по регулационния план на село Сандрово
Продажба
5 148,00
40
4005/2003 г.
ПИ №63427.4.2124, с площ 250 кв.м., гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51
Продажба
12 800,00
41
7252/2014 г.
ПИ №63427.4.2115, с площ 226 кв.м., гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №56
Продажба
11 580,00
 
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)