Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 435 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.1 и чл.52, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:

1. Предоставя за управление на ОП „Спортни имоти“ имот частна общинска собственост, описан в АЧОС №6832 от 11.12.12 г.
2. Допълва Приложение №1 „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти” към Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти” като се добавя нова точка 12 със следния текст:
„т.12. Имот № 000477 с площ 6,548 декара и построените в него сгради: 1. Кантон – триетажна сграда, сглобяема стоманобетонна конструкция със застроена площ 212 кв.м. 2. Метално хале – едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 297 кв.м 3. Метално хале – едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 447 кв.м., намиращ се в землището на село Николово, Община Русе, местност „Дрибака” предмет на АЧОС №6832 от 11.12.12 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)