Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 435 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-95/13.11.2020 г. и извлечение от Протокол №12/16.12.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.10.848, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Средна кура“, ул. „Слав“ №9 А, с площ от 678 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), а съгласно регулационния план на гр. Русе – УПИ XIX-848 в кв. 119, предмет на АЧОС №9950/26.01.2021 г., вписан под №85, том 2, Н.Д. 314, ДВР 684, вх.рег. №657 от 28.01.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 12 446,00 лв., без дължими данъци и такси.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)