Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 435

РЕШЕНИЕ № 435
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.51, ал.3 и ал.5 от ЗФВС и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за Общинската собственост, и раздел I чл.2 ал.1 т.3 и т.14, раздел II чл.3, 4 и 5 на Наредба № 2 на ОбС – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от имоти ПОС, както следва:
1. Офиси и хотелска част в административната сграда на спортен комплекс “ДУНАВ” №№ 42, 44 и 46, ет.ІV, всеки от които с площ от 26,00кв.м. и начална наемна цена от 131,50лв., определена съгласно раздел I чл.2 ал.1, т.14, раздел II чл.3, 4 и 5 на Наредба № 2.
2. Заведение за обществено хранене на ул. „Чипровци”, на територията на спортен комплекс “ДУНАВ” с площ от 22,70кв.м. и начална наемна цена от 100,00лв., определена съгласно раздел I чл.2 ал.1, т.3, раздел II чл.3, 4 и 5 на Наредба № 2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.