Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 436 Прието с Протокол № 18/31.01.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС №374/29.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842, прието с Протокол №32/12.12.2013 година, общинският съвет реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2017 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 124 684 755лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 53 827 122лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 49 014 088 лева.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 469 701лв., съгласно Приложение № 1a.
1.1.1.3. Финансиране на бюджетното салдо (преходен остатък от 2016г.) 4 343 333лв., съгласно Приложение №1б.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 70 857 633лв.
в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 17 012 500лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 27 287 872лв.
– Приходи и доходи от собственост 6 119 656лв.
– Общински такси 15 039 249лв.
– Глоби, санкции и наказателни лихви 1 040 500лв.
– Други неданъчни приходи 268 100лв.
– Внесени ДДС и др. данъци в-у продажбите (-)1 359 479лв.
– Постъпления от продажба на нефинансови активи 6 020 146лв.
– Приходи от концесии 159 700лв.
1.1.2.3. Помощи и дарения от страната и чужбина в размер на 76 000лв.
1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на 5 837 379лв.
в т.ч.:
– Обща изравнителна субсидия 5 484 000лв.
– Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 253 100 лв.
– Трансфери между бюджети (-)259 190лв.
– Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС (-) 936 431 лв.
-Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 1 295 900лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на 731 664лв.
1.1.2.6.Финансиране на бюджетното салдо 19 912 218лв.
в т.ч.
– получени дългосрочни заеми от банки в страната 10 000 000лв.
– отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО /-/ 3 030 000лв. (Приложение № 1 и №2А).
– депозити и средства по сметки – нето (+/-) – преходен остатък от 2016г. 13 565 713 лв.
– събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС (-) 601 358лв.
– чужди средства от други лица (-)22 137лв.
1.2. По разходите в размер на 124 684 755лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 3, 4 и 5.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 53 590 301 лв., съгласно Приложение №3.
1.2.2. За местни дейности – текущ бюджет в размер на 59 816 452лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 700 000лв., съгласно Приложение №4.
1.2.3. За капиталови разходи в Инвестиционна програма в размер на 11 278 002лв., в т.ч. от целева субсидия 1 295 900лв., съгласно Приложение №5.
1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.
1.2.5. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.
1.2.6. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейски съюз, средства по международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5; №16 и №16 А.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- дефицит/излишък в размер на (-)24 255 551лв. Приложение № 2А.
1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.
2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17.
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 76 740лв.,
3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет за:
– помощи по Решение на Общински съвет – 18 100лв.;
– подпомагане с 300лв. на дете в приемно семейство по Решение №1008/14.10.2010г. на Общински съвет – 9 900лв.;
– подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани в кметствата– 680лв. и за подпомагане на социално слаби ученици със средства от рента на ниви в с. Червена вода –13 886лв.;
– Калкулация за християнско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2017г. – Приложение №30.;
– Калкулация за мюсюлманско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2017г. – Приложение №31.
3.3. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 12 420лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);
3.4. Субсидии за читалища – 20 000лв./ дофинансиране с общ. приходи/ и 99 975лв. за ремонт и отоплителни уреди на читалищата от малките населени места – Приложение №4 и №15 А.
3.5. Програма „Спорт“ – 800 000лв.
3.6. Клубове на пенсионера, инвалиди и др. – 43 800лв.
3.7. Програма „Туризъм“ – 143 665лв.
3.8. СНЦ ФТТ „Найден Киров“ – 93 000лв.
3.9. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 100 000лв.
3.10. Програма „Култура“ 82 000лв.
3.11. Средства за Малки населени места за благоустрояване и ремонт на улици – 1020 000лв., в т.ч. за фонд „Малки населени места“ – 320 000лв.
3.12. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.11.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
4.2. Разходи за представителни цели на кмета, кметове на кметства и представителни разходи на Председателя на ОбС, съгласно Приложение №8.
4.3. Средства за диоптрични очила в размер до 80лв., съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски-за пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №18.
6. Утвърждава разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 ; 28 и 29.
6.1. Приема плановия размер на разходите по текущите бюджети на кметствата за 2017г., съгласно Приложение №6.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №№16 и 16А.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017, 2018 и 2019 г. – Приложения №№11; 11а; 11б; 11в и 11г..
8.1. След приемане на Решение на Министерски съвет за бюджетна процедура 2018-2020г., кметът да разработи и внесе в общинския съвет тригодишна прогноза за периода 2018-2020г.
9. Съгласно §16 ал.3 на ПМС №288/04.11.2016г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.36 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, променя наименованието на второстепенен разпоредител „Обединено счетоводство „Социални дейности“ във второстепенен разпоредител „Обединено счетоводство „Социални дейности“, включващ Специализирани институции за предоставяне на социални услуги – Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“, Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, Дом за стари хора „Възраждане“, Домашен социален патронаж; Социални услуги, предоставяни в общността.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2017 година, съгласно Приложение №12.
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 2017 година, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ /2014;2015 и 2016г./ – 6 268 067лв.
11.2. Максимален размер на общински гаранции за 2017г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗПФ – 2 177 323лв.
11.3. Намерения за поемане на нов общински дълг за 2017г.- 10 000 000лв., в т.ч. общински гаранции – 0лв. Приложение №9.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
14. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия на Първостепенния разпоредител с бюджет, както и на всички Второстепенни разпоредители.
15.2. В случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.3. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
15.4. Да извършва служебна корекция на бюджет 2017г. по приходната и разходната му част за обезщетения получени от Застрахователни компании.
16. Упълномощава кмета:
16.1. При спазване изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални програми и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
16.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:
16.3.1. ДТ „Сава Огнянов”
16.3.2. Държавна опера
16.3.3. Държавен куклен театър.
17. Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.
18. Одобрява разчетите за разходи по План сметка на дейност „Чистота“ за 2017г., съгласно Приложение №32.
19. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017г., съгласно Приложение № 34.
20. Определя размера на просрочените задължения от 2016г., които ще бъдат разплатени от бюджета на 2017г. – в размер на 0лв. Приложение №35.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №33.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)