Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 436 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет- Русе за общинската собственост, във връзка с раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 7, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да се открие процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от пет години на имоти – публична общинска собственост, разположени в:
1.1. Спортен комплекс „Ялта” гр. Русе – помещение за Лекарски кабинет, с площ от 31 кв.м., част от обект с площ 78,66 кв.м. с идентификатор 63427.2.4790.1.7, на първия етаж на сграда представляваща тренировъчна зала „Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1 описани в АОС № 6205/31.03.2010г. с начална месечна наемна цена 70,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т. 7, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
1.2. Спортен комплекс „Ялта” гр. Русе – помещение за Лекарски кабинет, с площ от 17,60 кв.м., с идентификатор 63427.2.4790.1.9, на първия етаж на сграда представляваща тренировъчна зала „Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1 описани в АОС № 6205/31.03.2010г. с начална месечна наемна цена 43,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т. 7, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
1.3. Определя следното конкурсно условие: Отдаваните под наем помещения по т.1.1 и т.1.2 да се използват за провеждането на медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.
II. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен конкурс по точка I, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата спечелили публичния конкурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)