Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 436 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 38, ал. 2 и ал. 4, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №11/25.11.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на склад, с размери 6,00/1,00 м и височина до 2,50 м, със застроена площ от 6,00 кв.м. към съществуващ гараж, представляващ сграда с идентификатор 63427.7.550.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Рига“, върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.550 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Славчо Стефанов Текешев, срещу заплащане на цена в размер на 594,48 лв., без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)