Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 436

РЕШЕНИЕ № 436
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл.61, ал.2, т.3 от раздел ІІ на глава V от Наредба №1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Одобрява два типови комплекта конкурсни условия и критерии за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на обособени части от училища, детски градини и обслужващи звена от общинската образователна система, както следва:
Приложение №1
1.1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на помещения за училищни бюфети
1.2. В конкурса могат да участват физически и юридически лица, регистрирани по законоустановения ред и които нямат парични задължения към Община Русе, изправна страна са по сключени договори с Общината.
Юридическите лица, както и едноличните търговци отговарят солидарно с представляващите ги физически лица за възникнали парични задължения по сключения с общината /учебното заведение/ договор
1.3. Минимална цена – не по-ниска от началната конкурсна цена
1.4. съблюдаване наредбите за хранене в училищата, предлагане на пресни плодове и топли напитки
1.5. формиране на цените – цифрово изразени
1.6. спонсорство на училището
Приложение №2
1.1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на помещения за всички видове дейности /стоматологични и лекарски кабинети, производствени помещения, книжарници, фитнес зали и други/
1.2. В конкурса могат да участват физически и юридически лица, регистрирани по законоустановения ред и които нямат парични задължения към Община Русе, изправна страна са по сключени договори с Общината.
Юридическите лица, както и едноличните търговци отговарят солидарно с представляващите ги физически лица за възникнали парични задължения по сключения с общината /учебното заведение/ договор.
1.3. Минимална цена – не по-ниска от началната конкурсна цена
1.4. спонсорство на училището

ІІ. Приема промяна в Наредба №1 за общинската собственост, както следва:
1. В чл.11, ал.3 от раздел І на глава ІІІ, в края на първо изречение се добавя “по конкурсни условия и критерии, съгласно т.3, ал.2, член 61, раздел ІІ от глава V”.
2. В т.3, ал.2, член 61, раздел ІІ от глава V след „одобрени от Общинския съвет”, се добавя „за обектите по чл.11, ал.3 от раздел І на глава ІІІ, съгласно два типови комплекта условия и критерии по Приложение №1 или Приложение №2”
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Руссе при провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на обособени части от училища, детски градини и обслужващи звена от общинската образователна система да се съобразис одобрените условия.