Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 437 Прието с Протокол № 18/31.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Поема ангажимент да не се променя собствеността и предназначението на следните сгради, обект на финансиране по проект „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе“ по Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG06 “Деца и младежи в риск“, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта:
• ДГ „Звездица“ с адрес гр. Русе, ул. „Ловеч“ №25;
• ДГ „Снежанка“ с адрес гр. Русе, жк. „Дружба“, ул. „Илинден“ №5;
• ДГ „Червена шапчица“ с адрес гр. Русе, бул. „Христо Ботев“ №1;
• ДГ „Детелина“ с адрес гр. Русе, жк. „Здравец-Изток“, ул. „Рига“ №36;
• ДГ „Ралица“ с адрес гр. Русе, жк. „Тракция“, ул. „Искър“ №41.
2. Поема ангажимент да не се променя собствеността и предназначението на следното оборудване, придобитото по проект „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе“ по Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG06 “Деца и младежи в риск“, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта:
• Лаптоп – Lenovo B50, Intel Core I3-4005U с фабричен №80LT00EWBM;
• Лазерен принтер – Xerox Phazer 3260DN с №50-1;
• 2 бр. мултимедиен проектор Epson EB-S04/18;
• 5 бр. екрани за мултимедиен проектор 150×150см.
3. Поема ангажимент за създаване на фонд за поддръжка на сградите, реновирани по проекта и закупеното оборудване в размер на минимум 1% (един процент) от общите допустими разходи на проекта и да го поддържа в продължение на пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта от Програмния оператор на Програма BG06 “Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)