Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 437 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71 и чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

I. Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2013г., както следва:
1. Обект намиращ се в гр. Русе СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.6 с площ 16,65 кв.м., като треньорска стая – АОС № 6205/31.03.2010г.
2. Обект намиращ се в СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.12 с площ 32,40 кв.м., като треньорска стая – АОС № 6205/31.03.2010г.
3. Обект намиращ се в гр. Русе СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.19 с площ 25,20 кв.м., като треньорска стая – АОС № 6205/31.03.2010г.
4. Обект намиращ се в гр. Русе СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.20 с площ 18,30 кв.м., като треньорска стая – АОС № 6205/31.03.2010г.
5. Сграда с идентификатор 63427.7.754.18 намираща се в гр. Русе СК ”Дунав” с площ 908.00кв.м., като зала за волейбол – АОС 6711/22.06.2012г.
6. Сграда с идентификатор 63427.1.187.5 намиращ се в гр.Русе ул. Тулча 1 ет.1 с застроена площ 388.00кв.м. като фитнес зала – АОС 6760/28.09.2012г.
7. Обект с идентификатор 63427.1.289.14.2 намиращ се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 10.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
8. Обект с идентификатор 63427.1.289.14.3 намиращ се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 10.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
9. Обект с идентификатор 63427.1.289.14.4 намиращ се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 15.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
10. Обект с идентификатор 63427.1.289.14.7 намиращ се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 29.00кв.м. като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
11. Обект представляващ 16 кв.м. от сграда с идентификатор 63427.1.289.8 намиращ се в гр. Русе СК ”Локомотив” като треньорска стая – АОС 6711/22.06.2012г.
12. Сграда с идентификатор 63427.1.289.1 намираща се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 553.00кв.м. като зала по борба – АОС 6711/22.06.2012г
13. Сграда с идентификатор 63427.1.289.2 намираща се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 197.00кв.м. като съблекални борба – АОС 6711/22.06.2012г
14. Построените в имот № 000477 сгради: 1. Кантон – 212кв.м.; 2 Метално хале – 297 кв.м.; 3. Метално хале – 447 кв.м. описани в АОС №6832/11.12.2012г. – като гребна база.
15. Обект с квадратура 274.00 кв.м. част от сграда с идентификатор 63427.1.289.4 намираща се в гр. Русе СК ”Локомотив” като съблекални футбол – АОС 6711/22.06.2012г.
II. Отдаването под наем на спортните обекти и съоръжения, описани в т.1 – 15, на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове-техни членове е за срок от 10/десет/ години при наемна цена, определена от лицензиран независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)