Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 437 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §6, ал. 1 и §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №11/25.11.2020 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 22 кв.м. по улична регулация от ПИ №7063 – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, придаван към УПИ IX-1204 в кв. 97 по плана на град Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 22 кв.м. по улична регулация от ПИ №7063 – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, приобщен към УПИ IX-1204 в кв. 97 по регулационния план на град Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, на Румяна Георгиева Петкова и Росен Георгиев Георгиев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 800,00 лева (осемстотин лева) и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)