Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 438 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода май 2016 г. – м. октомври 2016 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец май 2016 г. до месец октомври 2016 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от м. май 2016 г. до м. октомври 2016 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 168 решения, от които 152 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.
Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Правни дейности 2 решения
2. Устройство на територията 17 решения
3. Икономика и управление на собственост 71 решения
4. Здравни и социални дейности 4 решения
5. Европейско развитие 27 решения
6. Финансово стопански 11 решения
7. Хуманитарни дейности 9 решения
8. Екология и транспорт 4 решение
9. ОП „Паркстрой – Русе“ 5 решения
10. ОП „Спортни имот“ 2 решения
При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;
От всички 152 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 113 решения – 74,34 %, в процес на изпълнение 36 решения – 23,68 %, частично изпълнени 3 решения – 1,98%.
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.