Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 438 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-46/26.11.12 от Христо Георгиев Христов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с идентификатор 63427.150.227 по кадастралната карта на гр. Русе.
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 по кадастралната карта на гр. Русе. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща техническа инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)