Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 438 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №13/15.01.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3531/07.12.2020 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 63427.10.153 в кв. 149 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, Общински съвет – Русе реши:

            1. Обявява придаваем терен от 13 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.10.929 – ул. „Йордан Йовков“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ XVIII-153 в кв. 149, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-3531/07.12.2020 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.929 – ул. „Йордан Йовков“, кв. „Средна кула“, град Русе, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-3531/07.12.2020 г. на Кмета на Община Русе, приобщен към УПИ XVIII-153 в кв. 149 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе на Юлиян Стойчев Иванов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 610,27 лева (шестстотин и десет лева и двадесет и седем стотинки) и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)