Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 438

РЕШЕНИЕ № 438
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.4 и т. 33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от имоти ПОС, както следва: За поставяне на автомат за топли напитки в сградата на Театрален комплекс „Сава Огнянов, етаж първи, описан в АПОС №3907 от 09.09.2002г. – с площ от 1,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 92,03лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Отлага вземане на решение до провеждане на процедура за отдаване под наем на обект общинска собственост – заведение за обществено хранене – „Ривиера”, намиращо се в „Парк на младежта”, включен в одобрения от Общинския съвет с решение № 279 от 11.09.2008год. устройствен план на „Парк на младежта” с обща площ 299,84кв.м. Досегашният наемател да плати обезщетение от 1800 лв. без ДДС.
3. Задължава Кмета на Община Русе да внесе предложение за следващото заседание на общинския съвет за обявяване на конкурс за обекта по т.2 от настоящето решение.