Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 439 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. №94З-36-1#1/11.12.2012 г., Общинският съвет реши:

1. Дава предварително съгласие за определяне на трасе върху земи от общинския поземлен фонд за външно кабелно ел. захранване за ПИ 87700.24.11 /024011/ в местност „Пунарлъка”, землище на с. Ястребово, по вариант 1 за срок от 1 година. Общата дължина на проектното трасе е 690 м.
Решението може да се оспори в 14–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)