Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 439 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе  реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.04.2021 г. (вторник) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 27.04.2021 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за посочените ден, час и място.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по т.1 от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.04.2021 г. (вторник) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 27.04.2021 г. (вторник) от 11,00 часа, както следва:

1.  Приемане на проект на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД – Русе през 2021 година

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.04.2021 г. (вторник) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 27.04.2021 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)