Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 439

РЕШЕНИЕ № 439
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши :

1. Отлага за месец април приемане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за класиране на оферти за учредяване на отстъпено право на строеж за имота по Акт за ЧОС № 4656/15.06.2006г.
2. Задължава Кмета на Община Русе да назначи със своя заповед работна група от 11 общински съветници: Мария Костадинова – председател и членове: Мариан Савов, Тодор Бонев, Дениз Зия, Росица Вачева, Ростислав Златарски, Мирослав Славчев, Момчил Кастерлиев, Цвети Русинов, Николай Падалски, Стефан Бучаков, както и 3 представители на общинска администрация, която да преработи заданието за строителство и прецизира условията на конкурса.