Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 44 от 29.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 44
Прието с Протокол № 4/29.12.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.т. 6 и 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на ОбС-Русе , Общинския съвет реши:
1. Одобрява план – сметка за необходимите разходи през 2012 г.:
1.1.Одобрява план – сметка за необходимите разходи през 2012 г. в размер на 11 507 310 лв., съгласно Приложение 1, от които 9 500 862 лв. разпределени по дейности и населени места в Приложение 1а за определяне годишния размер на такса битови отпадъци за 2012 г. и 2 984 723 лв. от преходния остатък от 2011 г.
1.2. Очакваните приходи за извършване на услугите по Приложение 1а, за 2012 г. да се определят на следната база:
Облог за жилищни имоти 2 291 893 лв.
Облог за нежилищни имоти 6 872 680 лв. 9 164 573 лв.
Приходи от ТБО за 2012 г. 9 164 573 лв.
Приходи от недобор ТБО 336 289 лв.
ОБЩО : 9 500 862 лв.

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2012 г., както следва:
2.1. За имоти, намиращи се в районите, в които общината е организирала: събиране и извозване на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и обезвреждане на битовите отпадъци в депо – на база данъчна оценка за имоти на граждани и по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имоти на предприятия в промили, съгласно Приложение 2.
2.2. За стоматологичните кабинети (лечебни заведения за дентална помощ), за имотите на ТПКИ „Прогрес”, „Тих труд” ЕООД-Русе и „УСПЕХ ЕРЛТЕХ ССБ” ЕООД, където работят хора с физически и сензорни увреждания и имотите на религиозните общности и институции, вписани в регистъра по Закона за вероизповеданията, се събира такса за жилищни имоти в размер на 1,38 промила и такса за нежилищни имоти в размер на 2,5 промила от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имота в т.ч.:
– за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,9 промила,
– за обществена хигиена – 1,3 промила
– за обезвреждане на битови отпадъци – 0,3 промила.
2.3. За имоти на граждани и имоти на предприятия, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчната оценка за имоти на граждани и по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имоти на фирми, съгласно Приложение 2, кол. 5.
2.4. За имотите, за които е подадена декларация по чл. 16, ал. 5 от Наредба 16 на ОбС-Русе, се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчна оценка за имоти на граждани и по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имоти на предприятия, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 2, кол.5.
2.5. Според количеството на битовите отпадъци за лицата подали декларации по чл.16, ал. 1 от Наредба 16 на ОбС-Русе до 30.11.2011 г. – сбора от т.т. 2.5.1. и 2.5.2., както следва:
2.5.1. Годишна такса, в лева, за 1 брой деклариран съд за битови отпадъци:
– гр. Русе:

Вид на съда

Стойност, лв.

Бургаски контейнер 4,2 м3

3 883

„Бобър” 1,1 м3

3 051

Пластмасова кофа 0,240 м3

444

  • кв. „Средна кула”, кв. „Долапите”, кв. „Образцов чифлик”, с.о. „ДЗС”, гр. Мартен, с. Николово, с. Червена вода, с. Тетово, с. Ново село, с. Басарбово, с. Семерджиево, с. Сандрово, с. Хотанца, с. Просена, с. Ястребово, с. Бъзън, наместничество Долно Абланово:

Вид на съда

Стойност, лв.

„Бобър” 1,1 м3

1 207

Пластмасова кофа 0,120 м3

132

и,

2.5.2. Такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчна оценка за имоти на граждани и по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имоти на предприятия, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 2, кол.5.

3. Продължава дейността на звено “Контрол” от 6 бр. щатна численост:

– Младши специалист – Контрольор – 6 броя, на трудов договор.

Задължава Кмета на Община Русе да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2012 г. на Община Русе по съответните параграфи (в рамките на 40 000 лв.).

4. Продължава дейността на „Изпълнител-общ работник”по трудов договор в кметствата на територията на Община Русе, кв. „Средна кула”, кв. „Долапите” и наместничество Долно Абланово – 15 бр. щатна численост.

Задължава Кмета на Община Русе да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2012 г. по съответните параграфи (в рамките на 90 000 лв., по 6 000 лв. на работник).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(проф. В. Пенчев)

Изтеглете приложение 1 от тук!
Изтеглете приложение 1а от тук!
Изтеглете приложение 2 от тук!

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.