Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 44 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал. 1 и 5 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 33, и ал. 2 на същия член, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки, на част с площ от 1,00 кв. м., във фоайето пред Пленарна зала, намиращо се на първи етаж в шестетажна част на административна, делова сграда, който първи етаж е нанесен в КК на гр. Русе като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1648.1.1, целият със застроена площ от 2519,34 кв.м., с предназначение на обекта – за делова и административна дейност, брой нива – едно, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 1, като отдаваната под наем част от посочения самостоятелен обект е предмет на АПОС №4255 от 14.9.2004 г., при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС;

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки, на част с площ от 1,00 кв. м., в реална част с обща площ от 393,55 кв.м., разположена в западната част на шестия етаж на административно делова сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.1648.1, която реална част граничи на изток със зала „Св. Георги“, в която са разположени работните помещения на Общинска администрация – Русе, и понастоящем е нанесена като част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.1648.1.6, с предназначение – за делова и административна дейност, брой нива на обекта – едно, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, която реална част е предмет на АПОС №4255 от 14.9.2004 г., при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС;

3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки, с площ от 1,00 кв. м., на част от фоайето на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5643.1, със застроена площ от 272,00 кв.м, с предназначение – сграда със смесено предназначение, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ № 8-10, предмет на АПОС №3320 от 08.12.1999 г., при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)