Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 440 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл. 62, ал.3, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал.1, чл.31а от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за удължаване договора за управление на д-р Стоян Ненков Стоянов за Управител на „Медицински център–1–Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 30.03.2017 г.
2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Медицински център–1–Русе” ЕООД в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договора за управление на д-р Стоян Ненков Стоянов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)