Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 440 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) II в квартал 7, образуван от имот 567 по ИПУР, ИПР на с. Бъзън, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 07231, с административен адрес: с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №86 с площ 938 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ III от квартал 7, УПИ ХVII от квартал 7, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6257/30.06.2010 г. вписан под №107, том 18, н. д. 3802, вх. рег.  №8017 от 08.07.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Красимир Георгиев Крумов, като собственик на законно построена в имота масивна жилищна сграда със застроена от площ 51 кв.м. срещу заплащане на цена в размер на 7 477,00 лева (седем хиляди четиристотин седемдесет и седем лева), без данъци и такси;

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)