Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 441 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация на застроен поземлен имот, с идентификатор 63427.3.322 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка/, с площ 7337 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе УПИ XI-156 /урегулиран поземлен имот, единадесет римско, тире, сто и петдесет и шест арабско/, кв. ЗПЗ, одобрен със Заповед №РД-01-979/02.04.2007г., заедно с изградената в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.3.322.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, триста двадесет и две, точка, едно/, със застроена площ 89 кв.м., с предназначение: промишлена сграда, намиращ се на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К, гр. Русе, съгласно АОС №7711/15.02.2016 г.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)