Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 441 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като офис, на част от  масивна едноетажна сграда №801.530.5, представляваща съвкупност от 3 бр. помещения и спирконавес – автоспирка – публична общинска собственост, която отдавана под наем част представлява помещение с площ от 20,95 кв. м., разположено в югоизточната част на сградата, ситуирана в ПИ № 801.530, от кв. 61, по кадастралния план на с. Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, (представляващ съобразно документ за собственост УПИ III- 530- за кметство, от кв. 61 по плана на с. Тетово, Община Русе), описани в АПОС №4252 от 09.09.2004 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 45,00 лв. (четиридесет и пет лева) без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)