Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 442 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 и чл. 15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със свои средства в размер на 140 000 лв. да извърши изграждане на 6 търговски обекта за пазарна търговия на пазар Здравец Изток.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)