Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 442 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) и годишния план за действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за увеличаване капацитета на социалната услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип -1”, с доставчик на социалната услуга Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ – Русе от 8 места на 12 места, считано от 01.03.2013 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет – Русе по т. 1 до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение да изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за промяна на капацитета на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)