Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 442 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 10, т. 6.5, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

           1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за бързо хранене, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, до бл. „Енергетик-II“, с площ от 89,00 кв. м, т. 113 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 341,00 лв. (Триста четиридесет и един лева) без включен ДДС.

           2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за ремонт на часовници, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Шипка“ и ул. „Розова долина“, с площ 6,25 кв. м, т. 34 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 33,00 лв. (Тридесет и три лева) без включен ДДС.

           3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заложна къща, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Родина“, бул. „Родина“, ул. „Шипка“, с площ 46,40 кв. м, т. 558 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 351,00 лв. (Триста петдесет и един лева) без включен ДДС.

            4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №5, находящ се в гр. Русе, ул. „Хан Крум“, ЦГЧ, пред Младежки център, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

           5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за бързо хранене, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред бл. №6, с площ 28,80 кв. м, т. 100 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 111,00 лв. (Сто и единадесет лева) без включен ДДС.

            6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред бл.№ 10, с площ 7,75 кв. м, т. 5006 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 60,00 лв. (Шестдесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)