Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 443 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл. 12, ал.1 и чл. 52, ал. 4 от ЗОС, общинският съвет реши:
1. Отнема движима вещ – 1 бр. пиано „ Petroff “с балансова стойност 1 100 лв. предоставена за управление на ОП „Обреден дом – Русе“, като същата следва да бъде включена в баланса на Община Русе с балансова стойност 1 100 лв.
2. Изменя Приложение №2 към чл. 13 от Правилника за организация, дейността и управлението на ОП „Обреден дом – Русе“ – Списък на активите, които се предоставят на ОП „Обреден дом – Русе“, допълнено с Решение №8, прието по протокол №2 от 30.11.2015 г. на Общински съвет – Русе, като се заличава 1 бр. пиано „Petroff “ с балансова стойност 1 100 лв.
3. Преминаването на актива по т. 1 от настоящето решение да бъде отразено счетоводно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)