Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 443

РЕШЕНИЕ № 443
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл. 21 ал.2 и чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и изискванията в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” с референтен номер: BG161PO001/1.4-02/2008, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Укрепване на свлачище по откос на бул.»Придунавски» – гр.Русе” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” с референтен номер: BG161PO001/1.4-02/2008, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.