Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 444 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:
Утвърждава, както следва:
1.Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1589 броя апартаменти и 165 броя къщи.
2.Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, включващ 50 броя апартаменти и 2 броя апартаменти – защитени жилища.
3.Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, включващ 125 броя жилищни имоти.
4.Списък №4 на общинските жилища за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, включващ 3 броя къщи (4 броя жилища – реални части).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!