Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 445 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет реши:
I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.02.2017 г. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.02.2017 г. от 11:00 часа в Зала 613, ет.6 на Областна администрация – Русе, както следва:
1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година.
2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 година
3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
4. Приемане на решение на основание чл.4.2., буква „г“, във връзка с чл.6.4., букви „д“ и „е“ от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе в сила от 01.01.2016 г. за съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите, изготвен от ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
5. Приемане на решение на основание чл.5.5., буква „а“, във връзка с чл.6.4., букви „д“ и „е“ от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе в сила от 01.01.2016 г. за съгласуване на План за опазване на околната среда, изготвен от ВиК оператора и с предоставено становище от РИОСВ – Русе.
6. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 год.
7. Други.
III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 28.02.2017 г. от 11:00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)