Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 445 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.76, ал.3 и 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, както следва:

§1. Допълва се чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, като в текста се добавя: „зарядни колонки за електрически превозни средства”.
§ 2 Допълва чл.4, т.2 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ с нова точка 2.3., а именно: „2.3. Зарядни колонки за електрически превозни средства”.
§ 3. В чл.5, ал.1 от Наредба № 7 създава изречение второ, както следва: „За разполагане на обектите по чл.4, т.2.3. в новообособени площадки, преди одобряване на схемата за поставяне, задължително се представя одобрен от органите на МВР-КАТ комуникационно-транспортен план за обслужване на площадката”.
§ 4. В чл.5 от Наредба № 7 се създава нова ал.4, както следва: „ал.4 За всички обекти по чл.3, ал.1, за които е приложим чл.3, ал.3, т.2, свързването с елементите на техническата инфраструктура по чл.64, ал.1 от ЗУТ се извършва по общия ред, съгласно изискванията на закона”.

Преходни и заключителни разпоребди

§ 5 Допълва се чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост, като се създава второ изречение, както следва: „Терен за изграждане на площадки за разполагане на зарядни колонки за електрически превозни средства се отдава под наем след провеждане на публично оповестен конкурс за срок не повече от 10 години.“
§ 6 (1) В чл. 17, ал. 2 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе след думата „велосипедисти“ се поставя запетая и се добавя „електровелосипеди и електрически рикши“;
(2) В чл. 22 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, след думите „плането паркиране“ се добавя „с изключение на електрически превозни средства /ЕПС/, обозначени със съответния стикер“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)