Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 445 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  Общински съвет–Русе  реши:

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Русе за 2020 год.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА  КОМИСИЯ  ЗА  БОРБА  СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ  НА  МАЛОЛЕТНИТЕ  И  НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ОБЩИНА РУСЕ

ЗА 2020 ГОДИНА

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН).

Съставът на МКБППМН-Община Русе, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.2 от ЗБППМН се състои от 15 члена. Председател на комисията е заместник  кмет по хуманитарните дейности при Община Русе, а членовете са представители на: общинска администрация, отговарящи за проблемите на образованието, младежки дейности и спорт; обществено здраве, ОД МВР Русе; представител на Д „СП“ – ОЗД, ОС „ИН“ – Русе, представител на УКПППМН; представители на НПО – Сдружение „Център Динамика”, РКО „Каритас” и  БЧК, юрист, психолог и педагог.

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения.

Съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН е назначен секретар на щат в общинска администрация със статут на държавен служител съгласно изискванията на ПМС 51/2006г.

ІІ.   Дейност на комисията.

1. Реализирани дейности от Вашата комисия:

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Постановление на МС № 100 от 08.06.2018 г.

В изпълнение на чл. 3, ал. 12, т. 1 и чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ПМС №100/08.06.2018 г., за създаване и функциониране на Механизма е изпратено предложение до Регионално управление на образованието – Русе за определяне на райони на обхват на територията на Община Русе и участници в екипите по райони. В издадената от началника на РУО – Русе Заповед №РД-08-276/28.07.2020 г., изм. със Заповед №РД-08-416/05.11.2020 г. са определени районите съгласно посоченото писмо и служебни лица от Община Русе, разпределени в екипите, както следва: 4 служители от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 2-ма кметски наместници и 6 кмета на населени места извън гр. Русе. Координацията между членовете на екипите е добра и се ръководи от експертите от РУО – Русе. Периодично се изпращат графици за обход на ангажираните лица, съгласно получено разпределение от РУО – Русе. Секретарят на МКБППМН със заповед на кмета на Община – Русе е определен и за актосъставител за установяване на нарушения по чл. 347, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО. За учебната 2019/2020г. към Община Русе са подадени докладни записки от директори на училища и детски градини за допуснати месечни отсъствия за предприемане на последващи действия по чл. 347 от ЗПУО – общо 30. Преди обявяването на извънредно положение през месец март 2020 г., е извършена проверка и изискана допълнителна документация за предприетите от учебните заведения действия, относно 165 деца и ученици. Съгласно предоставените данни са изпратени общо 83 покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, част от тях за повече от едно дете в семейството. Съставени са 88 АУАН, като само 6 от тях са в присъствието на нарушителя. За учебната година са издадени 14 наказателни постановления, а 6 от производствата са спрени на основание чл. 43, ал. 6 Закона за административните нарушения и наказания. Голяма трудност за Община Русе представлява връчването на поканите за съставяне на АУАН, както и в последствие издадените наказателни постановления.

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

В началото на 2020 год. секретарят на МК е взел участие в 3 проведени обхода, като са извършени 37 посещения на адреси. Общият брой върнати и записани в образователната система деца – 2. Голям дял от подадените иобходени адреси на деца в ИРСМ са със статус „в чужбина“.

1.2. Работа с педагогическото ръководство.

Таблица 1.

Брой срещиБрой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители
275

  Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.

Таблица 2.

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни децаТеми
311. Съвместна работа с деца, застрашени от отпадане от училищната система 2. Съвместна работа с деца,  които системно нарушават училищната дисциплина 3. Училищна интеграция и успеваемост на деца поставени под възпитателен надзор

 Забележка: Попълнете на компютър. Ако е  необходимо, добавете редове.

През настоящата учебна година УКПППМН, тъй като не са задължителни, съгласно промените в закона за образованието. На тяхно място се създадоха координационни съвети по Механизъма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със със заповед № РД 09 – 1871/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката. Изградената дългогодишна практика за ежемесечен обмен на информация между учебните заведения и комисията относно случаи за деца в риск от отпадане или проблемно поведение не е на нужното ниво. Редки са случаите, в които МК е търсена за съдействие.

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През изминалата отчетна година не са осъществявани взаимодействия с Обществените съвети към училищата.

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Таблица 3.

 Брой на участницитеВид дейности (срещи, обучения, консултации)
Родители221. Срещи с родители на ученици, застрашени от отпадане от училищната система; 2. Информационна подкрепа в Консултативния психологически кабинет към Центъра за социална адаптация и подкрепа на деца с наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН; 3. Семейни консултации, предвидени по план-график, определен от психолог към ЦСАП.
Настойници  
Попечители21. Срещи с обществени възпитатели; 2. Индивидуални и фамилни психологични консултации.

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или попечителство.

Таблица 4.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
2 2

Забележка: Попълнете на компютър.

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.

Таблица 5.

Проведени превантивни програмиБройТемиБрой участници родителиБрой участници малолетниБрой участници непълнолетни
Образователни1Взаимоотношения в семейството 62 
Асоциално поведение1Толерантност   4825
Насилие между деца1Триъгълника на Карпман   Нетикет   Кибер тормоз           2448     45   48
Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене     
Сексуална експлоатация и трафик на хора                                     
Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт     
Здравни     
Културни1Медийна грамотност  60
Спортни                             
Радикализъм1     
Общо46 134226

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 6.

Проведени анкетни проучвания:БройТемиБрой участници родителиБрой участници малолетниБрой участници непълнолетни
Образователни     
Асоциално поведение     
Насилие между деца     
Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене     
Сексуална експлоатация и трафик на хора                                     
Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт     
Здравни     
Културни     
Спортни                             
Радикализъм1     
Общо     

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на компютър)

Таблица 7.

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”2
Брой разпространени материали 
Брой на информационните кампании в училищата 
Брой публикации в медиите 
Брой съвместни мероприятия с НПО 

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от МКБППМН.

1.6.1. Брой деца преминали консултации.

Таблица 8. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани деца за асоциално поведениеМалолетниНепълнолетни
   
Общ брой консултирани деца за насилие между деца12
   
Общ брой консултирани деца за употреба на наркотици 3
   
Общ брой консултирани деца за употреба на алкохол 3
   
Общ брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия  
   
Общ брой консултирани деца за радикализъм  
   

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 9. Семейни консултации.

Общ брой консултирани деца за асоциално поведениеМалолетниНепълнолетни
   
Общ брой консултирани деца за насилие между деца1 
   
Общ брой консултирани деца за употреба на наркотици 2
   
Общ брой консултирани деца за употреба на алкохол 1
   
Общ брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия  
   
Общ брой консултирани деца за радикализъм  
   

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.

Таблица 10. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
371126

Забележка: Попълнете на компютър.

Таблица 11. Семейни консултации.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
661650

Забележка: Попълнете на компютър.    

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
   

Забележка: Попълнете на компютър.

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
   

Забележка: Попълнете на компютър.

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните извършители.

Таблица 14.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
   

Забележка: Попълнете на компютър.

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в отчета превантивни програми.

Таблица 15.

Видове (плакати, брошури, флаери, др.)ТиражТеми
   

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 16.

Общ брой деца насочени от МКБППМНМалолетниНепълнолетни
11 

Забележка: Попълнете на компютър.

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

Към настоящия момент едно дете пребивава във ВУИ – Ракитово, настанено от МКБППМН през 2018г., други две деца са освободени от интерната, поради навършване на 18 годишна възраст. Секретарят на комисията подържа постоянен контакт с ръководството на ВУИ. През отчетната година комисията не е правила предложения за прекратяване на престоя на деца в специализираната институция.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са осъществени.

Таблица 17.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
2 2

Забележка: Попълнете на компютър.

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

Съдействие и консултиране относно водени наказателни производства за извършени престъпления, съдействие за връщане в интерната след ваканции и бягства непълнолетен настанен във ВУИ.

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.

Таблица 18.

 Брой дейностиВидове дейности
СПИ  
ВУИ2Съдействие за издаване на лични документи; Консултиране относно възможностите за продължаване на образованието си на територията на общината.
ПД  
Приюти за безнадзорни деца  
Условно осъдени1Поставяне под надзор на обществен възпитател

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.

Таблица 19.

  Категории неучещи и неработещи непълно-летни  Общ брой  Брой продължили образованието сиБрой на обхванати в обучения и програми за квалификацияБрой на професионално ориентирани и консултирани  Брой на започналите работа
Неучещи и неработещи, напуснали СПИ     
Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ     
Неучещи и неработещи, освободени от ПД     
Условно осъдени22   
Осъдени на пробация44   

Забележка: Попълнете на компютър.

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

 Комисията е информирана от съда за трима условно осъдени непълнолетни за организиране на възпитателната работа през изпитателния срок на отложеното наказание. Единият от тях е поставен под възпитателен надзор, осъществяван в МК – община Русе, спрямо другите двама: едната присъда е препратена към община Ракитово, тъй като непълнолетният е настанен във ВУИ на територията на общината, а по отношение на третата присъда, лицето не е установено, въпреки регистрацията за постоянен адрес на територията на община Русе.

За осъдените на пробация непълнолетни ни информира Районната служба «Изпълнение на наказанията» Пробационна служба – звено Русе.

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

 Брой случаи
Информация от съда3
Справки на секретаря на МК  в съда0

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

ІІІ. Възпитателни дела

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2020г. са заведени и образувани общо 52 възпитателни дела по ЗБППМН. През отчетния период са решени общо 53 възпитателни дела, от които: 40 новообразувани през 2020г. и 13 висящи дела от предходната година.

Разгледаните възпитателни дела са по отношение на 70 деца (25 малолетни и 45 непълнолетни), от които:

 • 52 малолетни и непълнолетни лица са извършили само една противообществена проява или престъпление в рамките на календарната 2020 година;
 • спрямо 4 са образувани и разгледани повече от едно за календарната година;
 • 14 деца имат разглеждани дела и през минал период.

  Останали несвършени в края на годината са 12, които ще бъдат разгледани в началото на 2021 година.

Прекратени са общо 8 възпитателни дела, от които 7 дела по чл.13б от ЗБППМН, поради изтичане на законоустановения срок за разглеждане и 1 на друго основание.

Образуваните през 2020 година възпитателни дела са: 

 • по предложение на МВР – 9;
 • от прокуратура – 43.

Наложени са 81 възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, от които:

 • по т.1 – „Предупреждение“  (59);
 • по т.3 – „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на поведението“ (4);
 • по т.4 – „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи“ (8);
 • по т.5 – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ (9);
 • по т. 12 – „Предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок 6 месеца“ (1).

През 2020г. МКБППМН не правила предложения до РС за настаняване на деца в СПИ и ВУИ.

МКБППМН не среща трудности при образуването и разглеждането на възпитателните дела. Единствено като проблем може да се отбележи ненавременното явяване на дете с родител, което от своя страна води до чести отлагания за разглеждане на възпитателните дела. В тази връзка трябва да се отбележи изключителното съдействие на органите на МВР и най-вече ИДПС и районните инспектори. МКБППМН, съвместно органите на МВР прави всичко възможно лицата да бъдат установени и уведомени в срок за разглеждане на възпитателното дело. Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.6 от ЗБППМН, комисията писмено се обръщала за съдействие към Районните полицейски управления за принудително довеждане на лицата, чието присъствие при разглеждането на възпитателното дело е задължително. След извършване на проверка от страна на органите на полицията, обикновено лицата не са установявани на посочения адрес – живеят на нов или са напуснали страната. При направена справка в информационните масиви на МВР, същите обикновено нямат нова адресна регистрация.

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През текущия период са изготвени 25 „оценки на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН, от които 9 входящи оценки и 16 изходящи оценки на риска. Направените оценки са приложени предимно към малолетни и непълнолетни, поставени под възпитателен надзор по чл.13, ал.1, т.5 и чл. 41 от ЗБППМН.

ІV.  Консултативни кабинети и центрове за социална превенция

1. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Към Местната комисия за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Русе на основание чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН от 2005 г. функционира Център за социална адаптация и подкрепа (ЦСАП).

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.) (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

На заседание на МКБППМН е приет статут, чрез който се определя дейността, структурата, организацията на работа на Консултативните кабинети в Центъра за социална адаптация и подкрепа. Същият е приведен в съответствие с изискванията на ЦКБППМН.

ЦСАП представлява помощен орган, който реализира, както дейностите, свързани с подпомагането на корекционно-възпитателната дейност с децата и семействата с наложени мерки по чл. 13, ал.1 и чл. 15, ал. 2 от ЗБППМН, така и е основното „перо“ при осъществяването на превантивна дейност от комисията. Последната се реализира чрез подпомагането на родителите, които имат затруднения при възпитанието и контрола върху децата, психологическа, социално-педагогическа, правна и педагогическа работа с деца, изпратени от институции и разработва образователни проекти и семинари за деца и специалисти, работещи с малолетни и непълнолетни с противоправно поведение.

За реализацията на тези дейности към ЦСАП функционират два кабинета, които са в помощ при осъществяването на корекционно-възпитателната, психологическата и превантивната подкрепа на децата и семействата на територията на община Русе:

1.         Консултативен кабинет, извършващ психологически услуги за деца, родители и педагози (Психологичен кабинет);

2.         Кабинет по превенция, извършващ консултативна, корекционно-възпитателна и образователна работа с деца от 8 до 18 год. (Приемна на обществения възпитател).

Общият брой на малолетните и непълнолетните преминали през Центъра за социална подкрепа и адаптация  през 2020 г. е 18 и трима родители. От тях с 18 потребители на услуги се е работило в Консултативния психологически кабинет, а с 3 – в Приемната на обществения възпитател. С 8 от тях е работено на основание чл.13, ал.1, т.3, 1 дете – по чл.13, ал.1, т.5, 1 дете – след освобождаване от ВУИ, 4 деца – по чл.41, ал.2, 5 деца и 3  родители са били консултирани като доброволни клиенти. Отношението по възраст е следното:  2 малолетни и 16 непълнолетни, а по пол – 7 момичета (2 малолетни и 5 непълнолетни) и 11 момчета (всичките непълнолетни).

В Консултативния психологически кабинет са осъществени общо 58 консултации, от които 8 психодиагностични консултации и 50 консултирания, от които 8 са семейни и 50 индивидуални, като от това число са 5 само с родителите и 45 с децата.

По отношение на заявките в КПК са осъществени 24 срещи на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН, 2 психодиагностични срещи – по чл. 13, ал.1, т.5, 11 срещи с психодиагностичен или консултативен характер по чл.41, ал.2 от ЗБППМН, а на доброволни начала – 20 срещи.

В Приемната на обществения възпитател са реализирани 4 срещи за педагогическа подкрепа  с 1 дете след освобождаване от ВУИ, с което са осъществени 4 консултации.

Предвид особеностите на епидемиологичната обстановка в страната, свързана с пандемията от COVID-19, осъществяването на срещи в ЦСАП се осъществяваше само в периода, когато образователните институции на територията на община Русе работеха. Вследствие на това е и намален броят на общите консултации за Центъра. Психолозите и обществените възпитатели, които работят към ЦСАП, изпитват трудности при осъществяване на телефонните или дистанционните консултации, тъй като или те не се осъществяват поради усещането на родителите и децата, че това не е задължително в такъв период, или децата не са напълно автентични и спокойни при себеразкриването в семейна среда.

V. Обществени възпитатели

Таблица 21.

ГодинаПлануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджетРеално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната годинаИзразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН
2020221841352,20
202122 
Прогноза за 202222 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

В началото на 2020 г. на заседание на МКБППМН бяха утвърдени 18 обществени възпитатели. През отчетната година 4 от обществените възпитатели преустановиха своята дейност, поради влошено здравословно състояние, промяна и преминаване на нова работа и длъжност, както и поради създалата се епидемиологична обстановка в България, свързана с разпространението на COVID–19. През годината възпитателите са работили общо с 25 деца, от които: новопоети – 12 (по т.5 – 9; по чл. 41, ал.2 – 3) и 13 деца, които са поставени под надзор през 2019г. без да е изтекъл законоустановения срок на наложената възпитателна мярка. През 2020 г. е надзора е приключил по отношение на 14 деца.

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2020г. беше планирано обществените възпитатели да вземат участие в семинар на тема „Интеркултурно взаимодействие“, организиран от кат. ППИ от РУ „Ангел Кънчев“ по Проект 20 – ФПНО – 02 „Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие“, но поради затварянето на ВУЗ-а във връзка с пандемията, той бе отменен.

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.

4.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): Съгласно приетите вътрешни правила с решение на МКБППМН от 20.12.17г., от началото на 2018 година ежемесечно се изготвя оценка на извършената дейност от обществения възпитател за всеки по отделно. За отчетния период са изготвени общо 158 оценки.

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (Изключително изпълнение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):.

През 2020 година всички обществени възпитатели са получили „оценка 1“ за работата си през различните месеци, особено в месеците на социална изолация. Възпитателите се включиха, заедно други доброволци към община Русе с мобилни екипи, които информираха и приканваха възрастни хора, деца и младежи да спазват инструкциите и разпоредбите, свързани с разпространието на новия вирус.

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (Изпълнението надвишава изискванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):.

Всички обществени възпитатели са получавали оценка 2 за изпълнение на пряката си корекционоо-възпитателна дейност през годината. Въпреки трудностите успяха бързо да се адаптират към новата реалност и да преминат към работа в електронна среда за определено време.

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (Изпълнението напълно отговаря на изискванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):.

 3 обществени възпитатели са получавали оценка 3 за изпълнение на дейността си през годината през отделните месеци, поради количествени показатели.

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (Изпълнението отговаря не напълно на изискванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма обществени възпитатели получили оценка 4 през годината.

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (Неприемливо изпълнение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма обществени възпитатели получили оценка 5 през годината.

VІ. Контролна дейност на МКБППМН.

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

На територията на община Русе няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и  приюти за безнадзорни деца.

В Областна дирекция на МВР – Русе, пряко ангажирани в борбата с детската престъпност на територията на общината са четирима инспектори ДПС. В община Русе е съсредоточен голяма част от маловръстния контингент, като много малка част е от останалите общини от областта. 

За периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. инспекторите от ДПС при ОДМВР-Русе  са водили на отчет 150 малолетни и непълнолетни лица.  От тях 25 са новопроявени, а 48 са снети от отчет поради поправяне или навършване на пълнолетие.

В края на отчетния период броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет от ДПС, обслужващи община Русе, е 102. От тях 9 са с повече от една противообществена проява.

През ДПС са преминали освен регистрираните до момента, още 93 малолетни и непълнолетни лица.

През периода пет пъти се е наложило задействането на процедура по осъществяване на полицейска закрила на деца изпаднали в състояние на безнадзор и общо 23 деца са станали обект на престъпление, като във всички случаи са предприети незабавни мерки.

През отчетения период се забелязва значителен спад на броя на извършените противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица, сравнено със същия период на миналата година. Нивото на детската престъпност в ОДМВР – Русе е 9,1%  от общата престъпност в областта (16,8% за същия период на 2019 г.).

Въпреки намалението на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица, продължават да имат водещ дял престъпленията против собствеността – кражби, унищожаване и повреждане на имущество. В периода на въведената дистанционна форма на обучение се наблюдава следната тенденция: Предвид създалата се обстановка учениците прекарват деня в дома си без надзор и контрол от страна на родителите предвид тяхната трудова ангажираност. Тази липса на контрол от страна на родителите и неприсъствието им в училище води до увеличаване случаите на извършени дребни нарушения от малолетни и непълнолетни. Продължава да стои проблемът с ранната превенция на употребата и разпространението сред подрастващите на наркотични и упойващи вещества.

Служителите на ОДМВР – Русе провеждат различни мероприятия по превенция на детската престъпност, като след въвеждане на противоепидемичните мерки броят на мероприятията са намалели:

– работа по национални и регионални проекти и програми – Работа по програма „Работа на полицията в училищата”, и програма „Детско полицейско управление”;

– взаимодействие с други институции и НПО, работещи по линия на превенцията на престъпленията от и срещу деца – МКБППМН и УКБППМН, ОЗД, ЦРДУ към БЧК и КСУДС, Сдружение „Център Динамика” и др.;

– участват в  провеждането на екипни срещи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция;

– участват в средствата за масово осведомяване;

– провеждат се различни спортни и развлекателни мероприятия при тясно сътрудничество и координация с РУО – Русе;

По искане от ръководствата на учебни заведения, ИДПС до въвеждането на ограничителните карантинни мерки са провели 52 беседи и дискусии с учениците на теми: „Опазване на обществения ред – права и отговорности”, „Хулиганство и вандализъм”, „Наркотиците и закона”, „Детската агресия и насилие”, „Последиците от престъпления”, „Безопасно поведение в интернет” и др. 

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2020г. няма непълнолетни настанени на работа по ЗБППМН.

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

 • С цел опазване сигурността и защита на децата от региона през 2020 г., всеки месец се провеждаха полицейски операции. Извършени са и 61 проверки в районите на учебни заведения.

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Съвместно със социални работници от ЦРДУ, ОЗД и ИДПС по предварителен график, през 2020г. са извършени 7 обходи за установяване на скитащи и просещи деца на територията на града. Няма установени  МНЛ.

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН не среща проблеми при осъществяването на контролната си дейност.

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): Не е имало необходимост от сезиране на компетентните органи.

VІІ. Предложения на местната комисия пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, тяхната социална защита и развитие (ако има такива)? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): няма изготвени

VІІІ.  Взаимодействие на местните комисии за БППМН.

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и организации:

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху дейността  на МК по разглеждане на възпитателни дела, периодично се подава информация за наложените възпитателни мерки, както и причините за прекратяване на дела по чл. 13б от закона.

На добро ниво са взаимоотношенията с ОС „ИН“-сектор „Пробация“ Русе, където през 2020 г. са изпълнявани наказания на 4 непълнолетни осъдени лица. Работата с непълнолетни лица, осъдени на пробация е организирана и се осъществява в тясно сътрудничество с представители на институции, работещи в сферата за работа с деца. В общата работа се търси сътрудничеството на родители, значими близки и роднини на осъдените непълнолетни лица и самите осъдени. Представители на МКБППМН – Община Русе са взели участие в 7 мултидисциплинарни срещи за изготвяне на индивидуални програми за изпълнение на постановените от съда пробационни мерки.

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Местната комисия осъществява своята дейност в тясно сътрудничество с всички центрове за работа с деца и НПО на територията на общината, работещи по проблемите на деца с асоциално поведение – „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ и „Дневен център за работа с деца на улицата“ къмОС на БЧК – Русе; ЦОП „Том Сойер“ към Каритас – Русе; КСУДС към Сдружение „Еквилибриум”; Сдружение „Център Динамика” – Русе и РУ „Ангел Кънчев“.

3. Проблеми при   взаимодействието с посочените институции и предприети дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През годините сътрудничеството между институциите и организациите от неправителствения сектор показва много добри резултати в областта на превенцията и интервенцията на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните в община Русе. Местната комисия при осъществяване на своята дейност не среща трудности при взаимодействието си с тях.

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на МКБППМН.  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Предвид създалата в страната извънредна епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID–19, не беше възможно осъществяването на редица предвидени мероприятия и събития. Същите ще бъдат заложени за изпълнение през следващата 2021 година.

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): няма проведени

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През месец януари 2020 година секретарят и членове на МКБППМН взеха участие на кръгла маса по проект „Съдебната реформа под Лупа“, организирана от Сдружение „Център Динамика“ в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе и Районен съд – Русе. Целта на срещата беше да се популяризират мерките за оптимизиране дейността на РС – Русе в интерес на гражданите, прилагане на система за гражданско наблюдение върху дейността и работатта на съда, проучване на добри европейски практики за ефективната работа на съдебната система и др. В рамките на проекта бяха предвидени и тематични лекции в русенски училища.

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: няма

ХI. Планувани за 2020 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

От разчетените финансови средства за 2020г. за МКБППМН – Община Русе, съгл. писмо с изх. № РД-30-И-66/16.12.2019 г. на ЦКБППМН за възнаграждения по Наредба 3 на членове на МК бяха разпределени средства, заедно с осигурителните вноски в размер на 7000 лв.

През 2020г. са проведени 48 заседания на състава по чл.11, ал.2 от ЗБППМН, съгласно издадени заповеди на председателя на МКБППМН и са насрочени 110 процедури за разглеждане на възпитателни дела.

От заложените средства за възнаграждения на членовете на МК по Наредба 3 са изразходвани 3 659 лв.

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните комисии за БППМН през 2020 г., моля попълнете таблица 22:

Таблица 22.

Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2020 г.  – общо (в лева)Изразходвани средства от МКБППМН за 2020 г. – общо (в лева)Необходими средства за 2022 г. – общо (в лева)
142 56051 618 лв  150 000
 • Изразходваните средства от МКБППМН за 2020 г., като средства за издръжка, представляващи сметки за вода, ток, телефон, отопление, интернет, не могат с точност да бъдат изведени, тъй като се плащат от общината на общи фактури.

Средствата предоставени ни от ЦКБППМН са напълно достатъчни за дейността на комисията и ЦСАП.

ХІІІ.  Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Да бъдат застъпени по-голям брой обучения на обществените възпитатели към Местните комисии,  с оглед повишаване ефективността и компетентността за извършване на индивидуално-корекционна работа с деца и младежи в конфликт със закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)


1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с екстремистки или радикален характер.